На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-С-159/17.10.2016 г. от ”Спортни Имоти Приморско”АД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Парк за водни атракции и отдих – Аквапарк”, находящ се в УПИ I в кв.2А с идентификатор №58356.503.249 по КК на гр.Приморско.

лице за контакти: Йордан Христов

тел. 0885962373

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0