На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

 

 

Община Приморско уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в общинска администрация – гр. Приморско е постъпило Уведомление Вх. №94-00-4466/03.12.2019г. от Николай Димов Сидеров с адрес: гр. Китен, ул. „Урдовиза” №32. Уведомлението е за наличие на инвестиционно предложение, за изграждане на обект „Аптека – допълващо застрояване”, находящ се в УПИ IV, кв.1, ПИ с идентификатор  №37023.501.167 по КККР на гр. Китен.

 

Лице за контакт:

Николай Димов Сидеров

тел: 0889521747

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0