На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

О Б Я В А:

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

 

 

Община Приморско уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в общинска администрация – гр. Приморско е постъпило Уведомление Вх. №94-00-3779/02.10.2019г. от Тодор Димов Симеонов с адрес:с. Ясна Поляна, ул. „Стара планина” №5. Уведомлението е за наличие на инвестиционно предложение, за изграждане на обект „Пристройка и преустройство на съществуваща сграда за обществено хранене”, като част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ в ПИ №87655.4.81 по КККР на с. Ясна поляна.

 

Лице за контакт:

Тодор Димов Симеонов

тел: 0887 41 35 22

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0