НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЯВА:

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересoвани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило Уведомление с Вх.№94-00-865/13.03.2019г. от Дичо Георгиев Дичев и Веска Янева Дичева за наличие на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект – Пристройка и преустройство на съществуваща сграда”, находящ се в УПИ XV, кв. 1, представляващ ПИ с идентификатор №58356.504.277 по КК на СО „Узунджата”, гр. Приморско.

Лице за контакт:
Дичо Дичев – тел. 0876 57 63 47

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0