На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2166/20.05.2016г. от Таня Минчева Минчева-Базотева, Пламен Димитров Базотев, Георги Петков Базотев, Зафирка Петкова Базотева, и Милена Димитрова Киркова за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда“ в УПИ ХІІІ120 в кв.9 по плана на гр.Приморско, община Приморско с идентификатор 58356.503.484 по КК на гр.Приморско.

лице за контакти: Пламен Димитров Базотев
тел. 0896689866

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0