НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ НА УПИ VIII, КВ. 9, С. ПИСМЕНОВО С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС С. ПИСМЕНОВО, УЛ. „РОПОТАМО” №8

  О Б Щ И Н А    П Р И М О Р С К О


8180 гр. Приморско, ул.
Трети март” №56, тел. 0550/33000,  факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg

 

 

НА ВНИМАНИЕТО

 

НА СОБСТВЕНИЦИ

 

НА УПИ VIII, КВ. 9, С. ПИСМЕНОВО

 

С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

 

С. ПИСМЕНОВО, УЛ. „РОПОТАМО” 8

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл. 61, ал.3 от АПК, Ви уведомява за следното:

По повод извършена служебна проверка на строителни книжа, налични в техническия архив на Община Приморско, както и проверка на място от служители на Дирекция „УТАС” при Община Приморско на обект „полумасивна сграда”, находяща се в УПИ VIII, кв. 9 по плана на с. Писменово е констатирано следното:

Обектът представлява едноетажна сграда със селскостопанско предназначение. Същият е изграден от дървена конструкция с каменен цокъл. Ограждащите стени са изцяло разрушени, както и част от покрива. Дървената конструкция е изгнила. Наблюдават се следи от строителни отпадъци. Сградата е застрашена от самосрутване.

Уведомяваме Ви, че Община Приморско, предвид горепосоченото започва административно производство на основание чл.195, ал. 6 от ЗУТ – за премахване на обекта.

На основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 от АПК, считайте настоящото за уведомяване за започване на административно производство.

 

 

 

 

           ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0