НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ НА УПИ VI, КВ. 20, С. НОВО ПАНИЧАРЕВО С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС С. НОВО ПАНИЧАРЕВО, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

  О Б Щ И Н А    П Р И М О Р С К О


8180 гр. Приморско, ул.
Трети март” №56, тел. 0550/33000,  факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg

 

 

НА ВНИМАНИЕТО

 

НА СОБСТВЕНИЦИ

 

НА УПИ VI, КВ. 20, С. НОВО ПАНИЧАРЕВО

 

С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

 

С. НОВО ПАНИЧАРЕВО, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл. 61, ал.3 от АПК, Ви уведомява за следното:

По повод извършена служебна проверка на строителни книжа, налични в техническия архив на Община Приморско, както и проверка на място от служители на Дирекция „УТАС” при Община Приморско на обект „Двуетажна жилищна сграда”, находящ се в УПИ  VI, кв.20 по плана на с. Ново Паничарево с идентификатор №52129.501.228  е констатирано следното:

Обектът представлява двуетажна жилищна сграда. Същият е изграден от каменна зидария на приземен етаж и дървена конструкция и обшивка на втори етаж, с дървен покрив и покритие от керемиди. Наблюдава се прогниване и обрушване на дървените елементи и провисване на стрехите

Уведомяваме Ви, че Община Приморско, предвид горепосоченото започва административно производство на основание чл.195, ал. 4 от ЗУТ.

На основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 от АПК, считайте настоящото за уведомяване за започване на административно производство.

 

 

 

 

           ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0