НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н МИХАИЛ ВАСИЛЕВ КЕРЕМИДЧИЕВ

  О Б Щ И Н А    П Р И М О Р С К О


8180 гр. Приморско, ул.
Трети март” №56, тел. 0550/33000,  факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg

 

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО

 

НА Г-Н МИХАИЛ ВАСИЛЕВ КЕРЕМИДЧИЕВ

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕРЕМИДЧИЕВ,

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл. 61, ал.3 от АПК, Ви уведомява за следното:

По повод извършена служебна проверка на строителни книжа, налични в техническия архив на Община Приморско, както и проверка на място от служители на Дирекция „УТАС” при Община Приморско на обект „жилищна сграда”, находящ се в УПИ  XIV, кв.15 по плана на с. Ясна Поляна, с идентификатор №87655.501.77 по КККР на с. Ясна Поляна  е констатирано следното:

Обектът представлява двуетажна  жилищна сграда, изградена от стоманобетонна  конструкция и тухлена зидария. Терасата находяща се на южната фасада е разрушена. Липсват конструктивни елементи. Покривът е пропаднал. Липсва дограма. Обектът е в лошо техническо и естетично състояние. Предвид, това че в съседното УПИ XIII, кв. 15 се помещава детската градина, гореописания обект представлява опасност за здравето и живота на хората.

Уведомяваме Ви, че Община Приморско, предвид горепосоченото започва административно производство на основание чл.195, ал. 4 от ЗУТ.

На основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 от АПК, считайте настоящото за уведомяване за започване на административно производство.

 

 

 

 

           ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0