НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ И Г-Н ДАНАИЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на г-н Йордан Мирчев Митев и Данаил Тодоров Иванов, че със съобщение с изх.№94-00-3612/18.09.2019г. е съобщено, че със Заповед №843/18.09.2019г. на Кмета на Община Приморско е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ V в кв.29 по плана на м.Ченгер и м.Беглик таш, землище на гр.Приморско, с цел разделянето му на два новообразувани: УПИ V с площ 4000 кв.м. с проектен идентификатор №58356.73.343 и УПИ X с площ 2722кв.м. с проектен идентификатор №58356.73.344.

Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС” /стая 119/ и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящото съобщението недоволните могат да обжалват заповедта чрез кмета на общината до административен съд гр.Бургас.

 

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0