папкаЗаповеди

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско

уведомява всички данъкоплатци, че от  11.01.2023 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година. Непроменени остават крайните срокове за  плащане на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства в пълен размер до 30 април се прави отстъпка от 5%.

Внасянето на местните налози може да се извърши на касите на  Дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Приморско и кметствата на съставните селища.

Плащания могат да се извършват и чрез касите на „Български пощи”, „ ИЗИПЕЙ” АД или по банков път по сметка на Община Приморско

                      Сметка на ОБЩИНА ПРИМОРСКО

                  ОББ АД– гр.Приморско

                         BIC на банката  UBBSBGSF

                         IBAN  BG 29 UBBS 80028451895110

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък и лихви патентен данък

44 21 00 – Данък върху недвижимия имот и лихви данък недвижими имоти

44 22 00 – Данък върху наследствата

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви данък върху превозните средства

44 24 00 – Такса за битови отпадъци и лихви такса битови отпадъци

44 25 00 – Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

44 28 00 – Туристически данък

44 34 00 – Други данъци и лихви други данъци

44 65 00 – Глоби

44 80 07 – Такса административни услуги

За дължимите данъци и такса битови отпадъци за 2023 г. и неплатените задължения за минали години собствениците ще получат съобщения. Заплащането на задълженията може да се извършва в касовия салон  по ЕГН и Булстат,  без да се представя съобщение.

Проверка на задълженията за данъци и такса битови отпадъци на граждани и фирми може да се извършва и в сайта на Община Приморско.

За невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП, частни и държавни съдебни изпълнители.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ

 

ОБРАЗЦИ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0