папка Заповеди

 

 

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

На основание на:

–  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 6, във връзка с

–  Закона за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б

Необходими документи:

–  Заявление по образец;

– Документ за самоличност – ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване или нотариално заверено пълномощно;

– Документ за платена такса

• Искане за издаване на документ

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 5 дни – 5 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

– По банков път

– По електронен път

– На каси в EasyPay и Български пощи

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

На основание на:

–  Закона за местните данъци и такси – чл. 61и, ал. 5

Необходими документи:

–  Заявление по образец;

– Документ за самоличност – ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване или нотариално заверено пълномощно;

– Документ за платена такса

• Искане за издаване на документ

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – 5 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

– По банков път

– По електронен път

– На каси в EasyPay и Български пощи

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

На основание на:

–  Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54

Необходими документи:

– Искане по образец;

– Документ за самоличност – ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване или нотариално заверено пълномощно;

– Документ за платена такса

• Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – 5 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

– По банков път

– По електронен път

– На каси в EasyPay и Български пощи

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

На основание на:

– Закон за местните данъци и такси – чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1

Необходими документи:

–  Искане по образец;

– Документ за самоличност – ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване или нотариално заверено пълномощно;

–  Документ за платена такса

• Искане за издаване на документ

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – 5 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

– По банков път

– По електронен път

– На каси в EasyPay и Български пощи

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

На основание на:

– Закон за местните данъци и такси – чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13

Необходими документи:

– Искане по образец

– Нотариално заверено пълномощно

– Удостоверение от съда или досъдебен орган

– Удостоверение от административен орган, водещ административното производство

• Искане за издаване на документ

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – 0,80 ст. на страница.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

– По банков път

– По електронен път

– На каси в EasyPay и Български пощи

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

На основание на:

–  Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115

–  Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чл. 3

Необходими документи:

– Искане по образец

– Нотариално заверено пълномощно

• Искане за издаване на документ

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 3

Необходими документи:

– Искане по образец

– Нотариално заверено пълномощно

– Удостоверение от съда или досъдебен орган

– Удостоверение от административен орган, водещ административното производство

• Искане за издаване на документ

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – 3 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

– По банков път

– По електронен път

– На каси в EasyPay и Български пощи

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Правно основание:

– Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2

Необходими документи:

– Искане по образец

– Декларация по чл.14 от ЗМДТ

– Документ за собственост

– Обяснителна записка от проект

– Документ за самоличност – ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване или нотариално заверено пълномощно;

• Искане за издаване на данъчна оценка

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 5 дни – 10 лв. и 5 лв. за допълнителен обект

– Бърза услуга – 3 дни – 20 лв. и 6 лв. за допълнителен обект

– Експресна услуга – 1 ден – 50 лв. и 7 лв. за допълнителен обект

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

– По банков път

– По електронен път

– На каси в EasyPay и Български пощи

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Правно основание:

– Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2

Необходими документи:

– Искане по образец

– Декларация по чл.14 от ЗМДТ

– Документ за собственост

– Документ за самоличност – ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване или нотариално заверено пълномощно;

• Искане за издаване на данъчна оценка

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 5 дни – 10 лв. и 5 лв. за допълнителен обект

– Бърза услуга – 3 дни – 20 лв. и 6 лв. за допълнителен обект

– Експресна услуга – 1 ден – 50 лв. и 7 лв. за допълнителен обект

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

– По банков път

– По електронен път

– На каси в EasyPay и Български пощи

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Правно основание:

– Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12

Изискуеми документи:

– Искане по образец

– Декларация по чл.14 от ЗМДТ

– Документ за собственост

– Документ за самоличност – ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване или нотариално заверено пълномощно;

• Искане за издаване на данъчна оценка

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 5 дни – 10 лв. и 5 лв. за допълнителен обект

– Бърза услуга – 3 дни – 20 лв. и 6 лв. за допълнителен обект

– Експресна услуга – 1 ден – 50 лв. и 7 лв. за допълнителен обект

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

– По банков път

– По електронен път

– На каси в EasyPay и Български пощи

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Правно основание:

– Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 10; чл. 87, ал. 11

Кой може да подаде заявление:

– Компетентни органи – принадлежащи към системата на изпълнителнатавласт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон.

– Правоимощи лица – осъществяващи публични функции и лица-осъществяващи обществени услуги.

• Искане за издаване на документ

Периоди и цени:

Обикновена услуга – до 5 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Правно основание:

– Закона за местните данъци и такси, чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6

Необходими документи:

– Документ за придобиване /нотариален акт и др./

– Попълнена и подписана декларация по чл. 14 от ЗМДТ

– За ЮЛ – извадка за отчетна стойност от счетоводен баланс

– Скица

– Удостоверение за наследници – при наследствен имот

• Данъчна декларация чл. 14 ал.1, 4, 5 и 6 от ЗМДТ

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси, чл. 54, ал. 4

Необходими документи:

– Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси по образец

 – Документ за придобиване на превозното средство

– Документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък при придобиване;

– Копие на платежния документ, в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община, различна от общината на подаване на настоящата декларация;

– Копие от свидетелството за регистрация на превозното средство се прилага в случаите, когато към момента на подаване на настоящата декларация в общината няма данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи

– Въз основа на чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ, служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане

– Документ, удостоверяващ обстоятелство за ползване на данъчно облекчение- Удостоверение за ТЕЛК- копие и оригинал за сверяване

• Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси, чл. 54, ал. 4

Необходими документи:

– Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (Приложение №5);

– Договор за придобиване на превозното средство

– Документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък при придобиване

– Копие на платежния документ, в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община, различна от общината на подаване на настоящата декларация;

– Копие от свидетелството за регистрация на превозното средство се прилага в случаите, когато към момента на подаване на настоящата декларация в общината няма данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи;

– Въз основа на чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ, служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.

• Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси, чл. 54, ал. 4

Необходими документи:

– Декларация по чл. 54 от ЗМДТ / по образец/

– Документ за придобиване на превозното средство или за промяна в обстоятелствата / договор за покупко-продажба, фактура и др.- копие и оригинал за сверяване

– Свидетелство за регистрация- копие и оригинал за сверяване

– Платежен документ за платен данък превозни средства.- копие и оригинал за сверяване

– Платежен документ за платен данък при придобиване на МПС – копие и оригинал за сверяване

• Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси, чл. 54, ал. 4

Необходими документи:

– Декларация по чл. 54 от ЗМДТ / по образец/

– Документ за придобиване на превозното средство или за промяна в обстоятелствата / договор за покупко-продажба, фактура и др.- копие и оригинал за сверяване

– Свидетелство за регистрация – копие и оригинал за сверяване

– Платежен документ за платен данък превозни средства.- копие и оригинал за сверяване

– Платежен документ за платен данък при придобиване на МПС – копие и оригинал за сверяване

– Документи, удостоверяващи придобиване на имот по наследство- Акт за смърт, Удостоверение за наследници- копие и оригинал за сверяване – при необходимост

• Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9406 Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж

Правно основание:

– Закона за местните данъци и такси, чл.14, ал.2

Необходими документи:

– Декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ / по образец/

– Документ за придобиване на имота или за промяна в обстоятелствата /нот. акт, договор за покупко-продажба, разрешение за стоеж, скица, обяснителна записка и др.- копие и оригинал за сверяване/

– Документи, удостоверяващи придобиване на имот по наследство- Акт за смърт, Удостоверение за наследници- копие и оригинал за сверяване / в случаите, че наследодателя е с постоянен адрес извън селищата на община Приморско/

– За ЮЛ – извадка за отчетна стойност от счетоводен баланс

– Kонстативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията

– Kонстативен акт чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията

• Декларация по чл. 14 ал. 2 от ЗМДТ

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Правно основнание:

– Закон за местните данъци и такси, чл. 27

Необходими документи:

– Данъчна декларация по образец

• Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси, чл. 49, ал. 3

Необходими документи:

– Документ за полученото имущество по дарение;

– Декларация по чл.49 ал.3 от ЗМДТ – по образец;

– Застрахователна оценка на МПС;

– Данъчна оценка за недвижим имот

• Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси, чл. 32, ал. 1

Необходими документи:

– Декларация по образец

– Удостоверение за наследници – когато наследодателят е бил собственик;

– Акт за смърт – когато е наследодателят е бил ползвател.

– Ксерокопие на данъчна оценка за недвижим имот, находящ се извън общината по последното местожителство на наследодателя;

– Ксерокопие на извлечение от банка – по влогове и по кредити;

– Ксерокопие на удостоверение за застрахователна стойност на превозното средство, включително и ако и спряно от движение;

– Копие на извлечение от баланс, ако наследодателят притежава дялово участие в търговски дружества.

• Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9410 Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси, – чл. 71, т. 1 ЗМДТ /ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г./

Необходими документи:

– Декларация по образец

– Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно – копие/

• Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Правно основание:

– Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл.129

Необходими документи:

– Искане по образец;

– Документ, удостоверяващ обстоятелството за недължимо внесена сума;

– Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка за въстановяване на надвнесена сума;

– Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно – копие/

• Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси, чл. 61н

Необходими документи:

– Декларация по чл. 61н от ЗМДТ / по образец/

– Документ, удостоверяващ обстоятелство за ползване на данъчно облекчение- Удостоверение за ТЕЛК- копие и оригинал за сверяване

– Документ за пенсиониране

– Документ, удостоверяващ обстоятелства за ползване на данъчни облекчения по чл. 61м от ЗМДТ

– Удостоверение за вписване в Регистъра на чирак от Регионалната занаятчийска камара копие и оригинал за сверяване

• Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Правно основание:

– Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл.173, във връзка с чл.171

Необходими документи:

– Искане  / по образец/

• Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси, чл. 61х

Нееобходими документи:

– Декларация по чл.61х от ЗМДТ

– Разрешение за извършване на таксиметров превоз

– Нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

• Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси, чл. 61р, ал. 5

Необходими документи:

– Декларация по чл. 61р от ЗМДТ / по образец/

• Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Периоди и цени:

Обикновена услуга – 14 дни – Безплатна

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9416 Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси

– Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от определени със заповед на кмета на общината служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

За да ползвате услугата е необходимо:

– Да подадете заявление за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация;

– Да имате профил в:

a.    Моето пространство – egov.bg или
b.    Системата за сигурно електронно връчване – edelivery.egov.bg или
c.    Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация – pay.egov.bg

• Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания

Преди да започнете електронно заявяване:

  1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
  3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

9418 Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси, чл. 117

Необходими документи:

– Декларация по чл.117 от ЗМДТ – по образец

– Свидетелство за регистрация на куче

• Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количество

Правно основание:

– НОАМТЦУОП чл.19, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 10 и ал. 11

Необходими документи:

– Декларацция по ообразец

• Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Заявление за освобождаване на такса сметосъбиране и сметоизвозване

Правно основание:

– Заповед на Кмета на Община Приморско

Необходими документи:

– Заявление за освобождаване на такса сметосъбиране и сметоизвозване

• Заявление за освобождаване на такса сметосъбиране и сметоизвозване

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Заявление за разсрочване и издаване на решение за отсрочване/разсрочване на публични задължения

Правно основание:

– ДОПК – чл. 183, чл. 185 и ЗМДТ – чл.9а, ал. 4

Необходими документи:

– Искане за отсрочване /разсрочване/ на публични вземания;

– Документ за самоличност – ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване или нотариално заверено пълномощно;

• Искане за отсрочване/разсрочване на публични задължения

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Заявление за закриване на партида на моторно превозно средство

Правно основание:

– Закон за местни данъци и такси чл.54

Необходими документи:

– Заявление по образец

– Договор за покупко-продажба на МПС, Прекратена регистрация от КАТ;

– Документ за самоличност – ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване или нотариално заверено пълномощно;

• Заявление за закриване на партида на моторно превозно средство

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Заявление за закриване на партида на недвижим имот

Правно основание:

– Закон за местни данъци и такси чл. 14

Необходими документи:

– Заявление по образец

– Копие от Нотариален акт за продажба и друг документ удостоверяващ промяната

– Удостоверение за наследници

– Документ за самоличност – ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване или нотариално заверено пълномощно;

• Заявление за закриване на партида на недвижим имот

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0