Мери, пасища и ливади

съобщение

УТВЪРДИЛ:

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ

Кмет на Община Приморско

Oбласт Бургас 

 

ПРОТОКОЛ №1

 

За определяне на необходимата площ – пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределение на имотите за всяко землище на територията на Община Приморско по реда на чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанска 2021-2022 година.

 

Днес, 08.06.2021г. на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 100, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ),  комисия назначена със Заповед № 372/02.06.2021г на Кмета на Община Приморско в състав:

Председател : Савина  Димова – гл. юрисконсулт при Община Приморско 

  и членове:       

1.Яна Жекова  -Кмет  на  с. Ново Паничарево

2.Георги  Георгиев  -Кмет  на  с. Ясна Поляна

3.Стойчо Карабинов – Кмет на с. Веселие

4.Вълко Дринков – Кметски наместник с. Писменово

5.инж. Даниела Ламбринова –ст.експ.„СД” при Община Приморско

6.Надя Георгиева – ст. експерт „ОС” при Община Приморско

се събра в aдминистративната сграда на Община Приморско :

 

І. Да разгледа постъпилите заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ от собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);

 

ІІ. Да определи необходимата за всеки един кандидат площ от пасища, мери и ливади съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки “Плащания за преминаване към биологично земеделие” и “Плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите;

 

ІІІ. Да извърши разпределение на имотите от общинския поземлен фонд (ОПФ), определени с Решение №223 от  29.04.2021 г., на Общински съвет – Приморско, за индивидуално ползване по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ,    с обща  площ 1050.766    дка., в т.ч. по населени места,  както следва:  с.Ново Паничарево –430.294 дка.;

с.Ясна  Поляна –91.386  дка.;Писменово  -27.556 дка  ,Веселие  -293.855дка  ,    Приморско  – 207.675дка

 

І. Членовете на комисията се запознаха с постъпилите заявления  по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ. В законоустановения срок в Община Приморско са постъпили общо 11 (единадесет) броя заявления, описани по реда на тяхното входиране :

 

№ по ред        Име, Презиме, Фамилия Населено място, № животновъден обект Вх.№ на         заявлението
1 Бейджан Ереджебов Халитов

 

с.Ясна Поляна

8765590003

94-00-389/10.02.2021г.
2 Калин Грудов Грудов сЯсна Поляна

8147-0126

94-00-397/11.02.2021г.
3 Тодор Киров Тодоров гр.Приморско

5835630020

94-00-445/17.02.2021г.
4 Веселин Щилянов Михалев гр.Приморско

5835650043

94-00-456/18.02.2021г.
5 Никола Костадинов Николов с. Веселие

1073130005

94-00-499/22.02.2021г.
6 Киро Йовчев Цанев с. Ново Паничарево

521290052

94-00-589/26.02.2021г.
7 Йосиф  Илиев Костов с. Ново Па0ничарево

52129-70042,40032,50053

94-00-643/04.03.2021г.
8      Радка Кирова Димитрова с. Ново Па0ничарево

5212940051

94-00-647/04.03.2021г.
9 Мильо Тодоракиев Димитров с. Ново Паничарево

5212990050

94-00-646/04.03.2021г.
10     Георги Николов Сидеров с. Писменово

5651310019

94-00-701/09.03.2021г.
11 Галин Георгиев Господинов гр.Приморско

5835600004

94-00-711/10.03.2021г.

 

 

 

След като членовете на комисията се запознаха с подадените заявления подписаха декларация по чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, че по смисъла на Търговския закон, не са свързани лица с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи, която представиха на председателя на комисията.

 

 

 

За землище с. Ново Паничарево , Община  Приморско има подадено 3 (три) броя  заявления, както следва:

 1. Заявление с вх. № 94-00-643/04.03.2021г. на Община Приморско, подадено от Йосиф Илиев Костов. заявлението е подадено по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. Към него са приложени надлежно попълнени Образец Приложение № 1 към Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. и Образец Приложение № 2, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.
 2. Заявление с вх. № 94-00-647/04.03.2021г. на Община Приморско, подадено от Радка Кирова Димитровазаявлението е подадено по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. Към него са приложени надлежно попълнени Образец Приложение № 1 към Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. и Образец Приложение № 2, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.

 

 1. Заявление с вх. № 94-00-646/04.03.2021г. на Община Приморско, подадено от Мильо Тодоракиев Димитров заявлението е подадено по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. Към него са приложени надлежно попълнени Образец Приложение № 1 към Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. и Образец Приложение № 2, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.

 

 

 

    За землище с. Ясна Поляна, Община  Приморско има подадено 2 (два) броя заявления, както следва:

 1. Заявление с вх.№ 94-00-389/10.02.2021г.на Община Приморско, подадено от Бейджан  Ереджебов Халитов заявлението е подадено по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. Към него са приложени надлежно попълнени Образец Приложение № 1 към Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. и Образец Приложение № 2, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.

 

 1. Заявление с вх.№ 94-00-397/11.02.2021г. на Община Приморско, подадено от Калин Грудов Грудовзаявлението е подадено по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. Към него са приложени надлежно попълнени Образец Приложение № 1 към Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. и Образец Приложение № 2, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.

 

          За землище с. Веселие, Община  Приморско има подадено 1 (един) брой заявление , както следва:

 1. Заявление с вх.№ 94-00-499/22.02.2021г..на Община Приморско, подадено от Никола Костадинов Николов заявлението е подадено по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. Към него са приложени надлежно попълнени Образец Приложение № 1 към Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. и Образец Приложение № 2, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.

             За землище с. Писменово, Община  Приморско има подадено 1 (един)        брой заявление, както следва:

 1. Заявление с вх.№ 94-00-701/09.03.2021г..на Община Приморско, подадено от Георги Николов Сидеровзаявлението е подадено по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. Към него са приложени надлежно попълнени Образец Приложение № 1 към Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. и Образец Приложение № 2, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.

      За землище гр. Приморско, Община  Приморско има подадено 3 (три) броя    заявления, както следва:

             

 1. Заявление с вх. № 94-00-456/18.02.2021г. на Община Приморско, подадено от Веселин Щилянов Михалев заявлението е подадено по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016г. Към него са приложени надлежно попълнени Образец Приложение № 1 към Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. и Образец Приложение № 2, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.
 2. Заявление с вх. № 94-00-445/17.02.2021г. на Община Приморско, подадено от Тодор Киров Тодоров заявлението е подадено по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. Към него са приложени надлежно попълнени Образец Приложение № 1 към Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. и Образец Приложение № 2, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.

 

 1. Заявление с вх. № 94-00-711/10.03.2021г. на Община Приморско, подадено от Галин Георгиев Господинов заявлението е подадено по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. Към него са приложени надлежно попълнени Образец Приложение № 1 към Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. и Образец Приложение № 2, одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.

 

Комисията установи, че всички кандидати прилагат изискуемите съгласно чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ документи.

                         Съгласно разпоредбата на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ „Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд “Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2. С изменение на разпоредбата на чл. 99 от ППЗСПЗЗ с ДВ. Бр. 93 от 2018 г. се предвиди, че правоимащите лица подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите. Информацията за задълженията по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ се  проверява служебно от назначената по чл. 100 от ППЗСПЗЗ комисия чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, същата се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация За наличието или липсата на задължения за местни данъци и такси, се проверява служебно съхраняваща се информацията в Община Приморско.

След служебно извършена проверка в общинска администрация Приморско се установи, че лицата   :

 1. Бейджан Ереджебов Халитов
 2. Калин Грудов Грудов
 3. Тодор Киров Тодоров
 4. Веселин Щилянов Михалев
 5. Никола Костадинов Николов
 6. Киро Йовчев Цанев
 7. Йосиф  Илиев Костов
 8. Радка Кирова Димитрова
 9. Мильо Тодоракиев Димитров
 10. Георги Николов Сидеров
 11. Галин Георгиев Господинов

нямат задължения  към местни  данъци и такси, към общинския поземлен фонд, към държавния поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

 

В резултат на извършената проверка по чл. 99, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, комисията

Р Е Ш И:

 

          1.Пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на Община Приморско за стопанската 2021/2022 година, индивидуализирани в

Решение № 223 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Приморско, Приложение №1, следва да бъдат предоставени под наем на лицата, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд “Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, както следва:

 

 1. Бейджан Ереджебов Халитов
 2. Калин Грудов Грудов
 3. Тодор Киров Тодоров
 4. Веселин Щилянов Михалев
 5. Никола Костадинов Николов
 6. Киро Йовчев Цанев
 7. Йосиф  Илиев Костов
 8. Радка Кирова Димитрова
 9. Мильо Тодоракиев Димитров
 10. Георги Николов Сидеров
 11. Галин Георгиев Господинов

 

 

Във връзка с взетото решение комисията пристъпи към разпределение сред правоимащите лица.

 

 1. Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки “Плащания за преминаване към биологично земеделие” и “Плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите”.

При извършване на разпределение Комисията ще се ръководи от данните, съдържащи се в справка за животните в ОЕЗ на територията на общината, от базата данни на МЗХ и БАБХ на електронен адрес: https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/.  При констатирано разминаване между данните, подадени от заявителите и съдържащи се в последващо представените анкетни карти,  и справката, достъпна на посочения електронен адрес, комисията ще взема предвид данните, които са по-благоприятни за заявителите.

Видовете пасищни селскостопански животни се приравняват към животинска единица, съгласно § 2з от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ както следва:

 1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;
 2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;
 3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.

Комисията пристъпи към приравняване на съответния вид животни към 1 Ж.Е., съгласно § 2з от ДР на ЗСПЗЗ:

 

 

 

 

Данните от приравняването към Ж.Е., полагащата се максимална площ ПМЛ, както и собствената и/или ползваната с правно основание площ от ПМЛ, са обобщени в таблица

 

 1. 1. Бейджан Ереджебов Халитов

 

Вид  и категория животни Бр. животни Коефициент за приравняване Бр. Ж.Е. Норма ПМЛ за Ж.Е. кат.1-7 Полагаща се площ ПМЛ, кат 1-7 Собствени и/или ползвани ПМЛ
Говеда от 6 до 24 месеца – месо 22 0,6 13 15дка 195дка
Говеда над 2години–месо 28 1 28 20дка 560дка
Общо 50   41   755дка 41.097дка

2.Калин Грудов Грудов

 

Вид  и категория животни

Бр. животни Коефициент за приравняване Бр. Ж.Е. Норма ПМЛ за Ж.Е. кат.1-7 Полагаща се площ ПМЛ, кат 1-7 Собствени и/или ползвани ПМЛ
Говеда от 6 до 24 месеца – месо 8 0,6 4.8 15дка 72дка
Говеда над 24 месеца – месо 32 1 32 20дка 640дка
Общо 40 36.8   712дка

 

 

 1. Тодор Киров Тодоров
 

Вид  и категория животни

Бр. животни Коефициент за приравняване Бр. Ж.Е. Норма ПМЛ за Ж.Е. кат.1-7 Полагаща се площ ПМЛ, кат 1-7 Собствени и/или ползвани ПМЛ
Говеда от 6 до 24 месеца – месо 10 0,6 6 15дка 90
Говеда над 24 месеца – месо 10 1 10 20дка 200
Общо 20 16   290дка

 

4.Веселин Щилянов Михалев

 

Вид  и категория животни

Бр. животни Коефициент за приравняване Бр. Ж.Е. Норма ПМЛ за Ж.Е. кат.1-7 Полагаща се площ ПМЛ, кат 1-7 Собствени и/или ползвани ПМЛ
Говеда от 6 до 24 месеца – мляко 18 0,6 10.80 15дка 162
Говеда над 24 месеца – месо 10 1 10 20дка 200
Общо 28 20.8   362дка
 1. Никола Костадинов Николов
 

Вид  и категория животни

Бр. животни Коефициент за приравняване Бр. Ж.Е. Норма ПМЛ за Ж.Е. кат.1-7 Полагаща се площ ПМЛ, кат 1-7 Собствени и/или ползвани ПМЛ
Овце 396 0,15 59,40 15дка 891дка
Кози 99 0,15 14,85 15дка 222.75дка
Общо 495 68.4   1113.75

 

 1. Киро Йовчев Цанев
 

Вид  и категория животни

Бр. животни Коефициент за приравняване Бр. Ж.Е. Норма ПМЛ за Ж.Е. кат.1-7 Полагаща се площ ПМЛ, кат 1-7 Собствени и/или ползвани ПМЛ
Овце 122 0,15 18,30 15дка 274.50
Общо     122 18,30   274.50

 

7.Йосиф  Илиев Костов

 

Вид  и категория животни

Бр. животни Коефициент за приравняване Бр. Ж.Е. Норма ПМЛ за Ж.Е. кат.1-7 Полагаща се площ ПМЛ, кат 1-7 Собствени и/или ползвани ПМЛ
Говеда от 6 до 24 месеца – мляко 55 0,6 33 15дка 495 63.866дка
Говеда над 24 месеца – месо-мляко 133 1 133 20дка 2660 103.547дка
Общо 188 166   3155дка 167.413дка

 

 

8.Радка Кирова Димитрова

 

Вид  и категория животни

Бр. животни Коефициент за приравняване Бр. Ж.Е. Норма ПМЛ за Ж.Е. кат.1-7 Полагаща се площ ПМЛ, кат 1-7 Собствени и/или ползвани ПМЛ
овце 168 0,15 25 15дка 375
Общо 168 25   375дка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9.Мильо Тодоракиев Димитров

 

 

Вид  и категория животни

Бр. животни Коефициент за приравняване Бр. Ж.Е. Норма ПМЛ за Ж.Е. кат.1-7 Полагаща се площ ПМЛ, кат 1-7 Собствени и/или ползвани ПМЛ
овце 181 0,15 27 15дка 405дка
20дка
Общо    181 27   405дка

 

 1. Георги Николов Сидеров
 

Вид  и категория животни

Бр. животни Коефициент за приравняване Бр. Ж.Е. Норма ПМЛ за Ж.Е. кат.1-7 Полагаща се площ ПМЛ, кат 1-7 Собствени и/или ползвани ПМЛ
овце 76 0,15 11 15дка 165дка
кози 8 0,15 1 15дка 15дка
Общо 84 12   180дка

 

 1. Галин Георгиев Господинов
 

Вид  и категория животни

Бр. животни Коефициент за приравняване Бр. Ж.Е. Норма ПМЛ за Ж.Е. кат.1-7 Полагаща се площ ПМЛ, кат 1-7 Собствени и/или ползвани ПМЛ
Овце 358 0,15 53 15дка 795дка
кози 134 0,15 20 15дка 300дка
Общо 492 73   1095дка

 

Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ комисията направи разпределение на определените за даване под наем пасища и мери от ОПФ в землищата на Община  Приморско  по подадени заявления, както следва:

 

 

 

 

№ по ред заявител ЖЕ полагаема площ в дка разпределени пасища, мери землище общо, наем в лв.
1. Бейджан ЕреджебовХалитов 41 755дка 73.747дка Ясна Поляна 1622.28лв
2. Калин Грудов

Грудов

36.8 712дка 17.101дка Ясна Поляна 376 лв
3.    Тодор Киров Тодоров 16 290дка 30дка Приморско 660 лв
4. Веселин Щилянов Михалев     20.8 362дка 71.459дка Приморско 1572 лв
5. Никола

Костадинов Николов

68.4 1113.75 293.887дка Веселие 6465 лв
6. Киро Йовчев

Цанев

18.30 274.50 8.470дка Ново

Паничарево

186 лв
7. Йосиф  Илиев

Костов

166 3155дка 208.553дка Ново

Паничарево

4588 лв
8.      Радка Кирова Димитрова 25 375дка 62.212дка Ново

Паничарево

1368 лв
9. Мильо Тодоракиев Димитров 27 405дка 151.053дка Ново

Паничарево

3323 лв
10.     Георги Николов

Сидеров

12 180дка 27.556дка Писменово 606 лв
11. Галин Георгиев Господинов 73 1095дка 106.226дка Приморско 2336 лв

 

 

 

 

 

Съгласно Решение № 223 от  29.04.2021 г., на Общински съвет – Приморск,  годишната наемната цена е в размер на 22 (двадесет и два лева) лв./дка.

 

 

 

Съгласно чл. 37и, ал.12 от ЗСПЗЗ определените пасища и мери от ОПФ могат да се отдават под наем за минимален срок от 5 стопански години, считано от  стопанската 2021/2022 година.

 

 

 

 

На основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ, настоящият протокол може да бъде обжалван по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд, като обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

 

 

Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия  протокол в два оригинални екземпляра.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..

Савина  Димова

  

и

Член на комисия

Яна Жекова ………………

Член на комисия

Георги  Георгиев ………….

Член на комисия

3.Стойчо Карабинов …………

Член на комисия

 1. Вълко Дринков…………

Член на комисия

 1. инж. Даниела Ламбринова …………

Член на комисия

 1. Надя Георгиева …………………
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0