КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, съобщава

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

гр.София 1125, бул.“Драган Цанков“ 35

тел.: 02/ 807 30 30,  факс: 02/ 870 84 48

e-mail: kzd@kzd.bg

______________________________________________

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

СОММISSION  FOR  PROTECTION AGAINST  DISCRIMINATION

 

СОММISSION  FOR  PROTECTION AGAINST  DISCRIMINATION

 

35, Dragan Tsankov Str. ; 1125 Sofia, BULGARIA

phone: +359 2 807 30 30,  fax: +359 2 870 84 48

e-mail: kzd@kzd.bg

_____________________________________________________

                       

              

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Приморско, уведомява своите граждани,  че на 08.11.2019г. /петък/  от 10.30 часа в сградата на общинска администрация Приморско – стая 205, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.

 

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на    какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

 

Ирина Иванова

/Регионален представител на КЗД- Бургас/

                                               Тел. 056/826082

                                               GSM: 0895507339

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0