Водоснабдяването на община Приморско се осъществява от язовирите “Ясна поляна” и “Ново Паничарево”. Тези два водоизточника осигуряват питейното водоснабдяване на всички Черноморски общини на юг от Бургас. Водопроводната мрежа в Приморско и Китен е от съвременен тип – железни и пластмасови тръби. В селата все още преобладават етернитовите тръби, които периодично се заменят с пластмасови.
В общината има изградена пречиствателна станция от механично – биологичен тип за отпадъчните води. В  Приморско и Китен е изградена канализационна система смесен тип.

През 2014 година във Веселие бе приключен проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Веселие, община Приморско” по програма за Развитие на селските райони 2007-2013, на обща стойност 2 627 180 лева.

С изпълнението на проекта водопроводната мрежа на цялата урбанизирана територия на Веселие е приведена в съответствие с нормативно утвърдените стандарти. Премахнати са старите етернитови водопроводи. Загубите на питейна вода, предизвикани от спукване на тръби са предотвратени. Повишено е и качеството на подаваната питейна вода. Всичко това е факт във Веселие, което е едно от най-привлекателните съставни села на община Приморско.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0