Изменение на КККР за отстраняване на ЯФГ за поземлени имоти в с. Ясна Поляна и Ново Паничарево

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, съгласно чл.71, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава на заинтересованите лица, че в Държавен вестник брой 70 от 07.08.2020г. е обнародвана обява на Изпълнителния директор на АГКК, за започване на производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка, за поземлени имоти в с.Ясна поляна и с.Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В срок до 21.08.2020г. вкл. заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0