Изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Дирекция  “Социално подпомагане”- гр. Созопол уведомява гражданите , че   в ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК брой 88/ 23.10.2018 г.         е обнародван Закон за изменение и допълнение  на  Закона за семейни помощи за деца.

В тази връзка е ДСП- Созопол приема заявления – декларации, считано от 01.01.2019 г. за отпускане на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия  от починал родител. Същата се предоставя на другия родител или на настойника/ попечителя, който отглежда детето и живее постоянно в страната, при условия, че детето:

  1. не получава наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
  2. не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  3. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  4. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  5. има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние;
  6. живее постоянно в страната.

 

За повече информация е необходимо да се обърнете към социалния работник по район в кметствата по населени места на  община Приморско или в  сградата на  изнесеното работно място на Дирекция „Социално подпомагане”- Созопол, гр. Приморско, ул.”Ропотамо” №50. Телефон за справка: 0550/3-27-51

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0