ЗАПОВЕД № 560 /30.06.2016 г.

ЗАПОВЕД

№ 560 /30.06.2016 г.

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА и с оглед опазване на обществения ред и сигурността на гражданите, както и осигуряване на безопасността и специализирата закрила на деца на обществени места,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

I. ЗАБРАНЯВА СЕ носене или ползване на всякакъв вид хладни оръжия, в т.ч. ножове, метални боксове, палки, летящи остриета, метателни пластини и звезди и др. на обществени места.

 

II. ЗАБРАНЯВА СЕ продажбата на посочените в т.I хладни оръжия на лица под 18 години.

 

III. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Отдел „Инспекторат“ при Община Приморско и Районно управление „Полиция“ – гр.Приморско.

 

Заповедта да се доведе до знанието на посочените длъжностни лица за сведение, изпълнение и контрол, да се публикува на сайта на Община Приморско и да се постави на информационното табло в административната сграда на Община Приморско.

 

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ
Кмет на Община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0