ЗАПОВЕД № 553/30.06.2016г.

ЗАПОВЕД
№ 553/30.06.2016г.
На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 168, във връзка с чд. 98 и чл. 171, т. 5 от Закона за движение по пътищата, и чл. 67 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско
НАРЕЖДАМ:
1. През периода 01.07.2016 г. – 31.08.2016 г. да бъде извършвано принудително преместване, без знанието на собствениците или на упълномощени от тях лица, на пътни превозни средства, когато са паркирани в нарушение на правилата за движение на места в територията на община Приморско, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създават опасност или правят невъзможно преминаването на другите участници в движението.
Местонахождението на преместеното пътно превозно средство да бъде указано чрез съответните знаци, с изписан телефон за връзка.
2. Да бъде извършвано принудително преместване на ППС, на територията на гр. Приморско, които са:
– неправилно паркирани в зоните, определени като паркинг – места, без знанието на собствениците или упълномощени от тях лица, които не разполагат със собствени паркинг – места, и не са заявили или поставили съответните „Знаци за обозначаване на паркинг места“, с поставен върху обозначителните знаци стикер на община Приморско;
– паркирани по озеленени и залесени площи, и алеи на паркове, както и на ППС, неправилно паркирани върху тротоарното платно;
– паркирани в пешеходните зони, определени по транспортната схема на Общината;
– паркирани върху противопожарни хидранти.
3. Преместването да бъде извършвано от изрично определен от община Приморско изпълнител, и в присъствието на представител на РУП – гр. Приморско, като преместените пътни превозни средства да бъдат предавани на отговорно пазене на територията на паркинга, разположен в района на бившата МВР служба в гр.Приморско, а в гр.Китен – на паркинга в района на почивна база на завод „Средец“.
4. Освобождаването на преместените ППС да се извършва след заплащане от страна на нарушителя на следните санкции и такси:
– за освобождаване на репатрирано МПС (вдигнато, транспортирано и свалено на охраняем паркинг ППС) – 36,00 лв. с ДДС.
– за ППС, спрямо което са започнати подготвителни действия за вдигане, но собственикът или пълномощникът се е явил до потегляне на автомобила, извършващ дейността по принудително преместване от мястото на нарушението – 18,00 лева, с ДДС, като на платците да бъде издаван касов бон за платената сума.
– за престой в наказателен паркинг, на основание чл. 67, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско, се заплаща такса от 3,60 лева на час, с ДДС, като същата се начислява за всеки започнат час.
5. На нарушителите да бъдат налагани административни наказания по реда на Закона за движения по пътищата.
6. Възлагам на ГЕОРГИ НИКОЛОВ БОЧАКОВ – специалист „Репатрация“ при община Приморско, функциите на длъжностни лица по чл.168 от ЗДвП, които могат да преместват или да нареждат да бъде преместено паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене на предвидените за това места, без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните лица от общинска администрация, до които се отнася, и на Началника на РПУ Приморско, за сведение и изпълнение, срещу подпис.
Препис от заповедта да се обяви на информационното табло в административната сграда на община Приморско и да се публикува на официалния сайт на Общината.
Контрола за изпълнението на заповедта възлагам на заместник – кмета на община Приморско – Захарина Неделчева.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0