Заповед на кмета на община Приморско във връзка с противоепидемични мерки

 

  Със своя Заповед, кмета на община Приморско въведе временни противоепидемични мерки на територията на общината.

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
 • Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.
 • Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
 • Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
 • Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
 • Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 8) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
 • Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
 • Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.
 • Преустановява се дейноста на всички читалища на територията на община Приморско.
 • Да се засили дезинфекцията на всички открити и закрити обществени площи (улици, площади, детски площадки, административни сгради, търговски обекти, банки и др.)
 • Да се осъществява пропусквателен режим в общинските сгради по отношение на служителите и посетителите, чрез измерване на  температурата, дезинфекция на ръцете  и ползването на предпазни средства. Обслужването на граждани да се осъществява на фронт офис, като не се допуска свободното им движение в сградит.
 • Дейностите, коитоне се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед на Министерство на здравеопазването № РД-01-609 от 21.10.2020 г. и настоящата заповед на кмета на община Приморско.

III. Заповедта влиза в сила от 29.10.2020 г. 

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук: заповед-COVID19-мерки1

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0