Завърши проект ′′Подкрепи една мечта“

Проект ′′Подкрепи една мечта“- насърчаване на социалното включване, чрез успешна личностна и професионална реализация, №2020-1-BG01-KA105-078097

Завърши международния младежки обмен по програма „Еразъм+“ на ЕС, който се проведе между 31 юли и 6 август в град Китен. Преки участници в проекта бяха 44 човека, от които 40 младежи и девойки от България и Румъния, водени от 4-ма лидери на групи. Партньорските сдружения включиха в дейностите по проекта представители на младото поколение в неравностойно социално и икономическо положение, които чрез участието си в дейностите демонстрираха примери за активно и ползотворно включване в образователните процеси.

По време на проекта вниманието на участниците беше фокусирано върху придобиване на знания и умения за методите и инструментите за справяне с младежката безработица. Проведените дейности и мероприятия целяха развитие на ключовите компетенции на младите хора в риск от изключване, което да подобри техните възможности за по-добра реализация на пазара на труда.

Участниците в проекта от България и Румъния, проведоха среща с представители на местната държавна администрация, на която присъстваха зам.кмета на община Приморско, г-н Петко Гечев и секретаря на общината г-жа Георгиева. По време на тази среща бяха обсъдени проблемите свързани с младежката заетост в региона, както и необходимостта от създаване на условия за успешна професионална реализация и личностно развитие на младото поколение.

Изпълнението на този проект представлява съществено надграждане и утвърждаване на досегашните дейности на сдружение „Вокс Хумана 2020“, в работата му по подобряването на трансграничното сътрудничество на регионално равнище, социалното приобщаване на младите хора, популяризиране методите на неформалното образование, като средство за справяне на различни проблеми.

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0