Завърши проект „Минало НЕ забравено“

Завърши международния младежки обмен, който се проведе в периода 14-20 август в гр. Приморско. Разработените дейности по проекта предоставиха възможност на младите хора да опознаят нови култури,  да дискутират техните специфични проблеми и възможности за тяхното преодоляване, да създадат нови контакти. Основните обучителни резултати, които бяха генерирани вследствие участието на младежите в проектните дейности са:

• Запознаване с легенди, митове и предания от Румъния, Македония, Гърция и България, тяхното историческо развитие и съвременните културни прояви.

• Насърчаване активното младежко участие в социалния живот и дейности насочени към съхранение на културното наследство.                                                                                         • Създаване на трайни взаимоотношения между младежите от четирите държави, чрез взаимстване на добри практики, знания и опит от партньорските организации.             •Популяризиране възможностите на Програма ”Еразъм+” за разширяване на образователния процес у младото поколение.

• Повишаване на личното самосъзнание по темите равенството и човешките права.
• Повишена увереност в собствените възможности и самочувствие.
• Повишена междукултурна и междурелигиозна осведоменост.
• Повишена осведоменост за балканската култура, като част от ценностите на ЕС.

Проектът е изпълнен в съответствие с приоритетите на Програмата, и по специално повишаване на компетенции и включване на млади хора в неравностойно положение, насърчаване активното граждански участие, укрепване на връзките между неправителствени организации със сходен профил, както и създаване на възможности за засилено сътрудничество, диалог и подкрепа между младежи с неравностоен социален статус.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0