1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Правно основание:

– Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл. 32, ал. 3

Необходими документи:

– Заявление за отсичане и изкореняване на над 5 бр. дървета и на лозя над 1 дка /по образец/

– Документ за собственост на имота или договор за наем или за ползване /копие/ – когато заявлението се подава от наемател или ползвател на имота в договора между собственика и наемателя/ползвателя изрично да е указано, че собственика дава право на наемателя/ползвателя да почисти имота от дървета и храсти и чия собственост ще бъде добитата дървесина

– Актуална скица на имота

– Протокол за трасиране, означаване с трайни знаци на терена и координиране на имота, издаден от лицензиран геодезист, съгласно чл. 33 от ЗОСИ

– Декларация от заявителя по образец

– Нотариално заверено пълномощно

• Заявление за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета

• Декларация

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 20 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 63, ал. 2

Необходими документи:

– Заявление по образец

– Копие от нотариален акт (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 01.12.2019 г. г.) или копие от актуална скица на имота.

– Съгласие от съсобствениците или наследниците.

– Удостоверение за наследници (по служебен път).

– Нотариално заверено пълномощно

• Заявление за премахване, кастрене, преместване на растителност

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Правно основание:

– Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл. 32, ал. 2

Необходими документи:

– Заявление за отсичане и изкореняване на над 5 бр. дървета и на лозя над 1 дка /по образец/

– Документ за собственост на имота или договор за наем или за ползване /копие/ – когато заявлението се подава от наемател или ползвател на имота в договора между собственика и наемателя/ползвателя изрично да е указано, че собственика дава право на наемателя/ползвателя да почисти имота от дървета и храсти и чия собственост ще бъде добитата дървесина

– Актуална скица на имота

– Протокол за трасиране, означаване с трайни знаци на терена и координиране на имота, издаден от лицензиран геодезист, съгласно чл. 33 от ЗОСИ

– Декларация от заявителя по образец

– Нотариално заверено пълномощно

• Заявление за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета

• Декларация

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 20 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Правно основание:

– Закон за управление на отпадъците – чл. 19

– НУОТОП – чл. 20

– НОАМТЦУТОП – чл. 20, ал. 4

Необходими документи:

– Заявление по образец

– Копие на Разрешение за строеж;

– Копие на Количествена сметка за ЗМ и СО от проекта;

– Документ за платена такса;

• Заявление за издаване на разрешение за третиране и транспортиране на земни маси и строителни отпадъци

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

  • за земна маса – 8 лв./тон
  • за строителни материали – 10 лв./тон

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Правно основание:

– Закон за горите – чл. 211, ал. 4

Необходими документи:

– Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

– Разрешение за отсичане

– Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник

• Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Правно основание:

– Закон за горите – чл. 148, ал. 2; чл. 148, ал. 4

– Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрол и оценяване на горските територии – чл. 23

Необходими документи:

– Заявление по образец

– Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно

– Скица на имота с нанесен маршрут

– Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска или друга дейност.

– Документ за собственост, – нотариален акт, договор за наем или договор за покупко – продажба.

• Заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 1 ден – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

ПапкаПротоколи от Общото събрание на РСУО

ПапкаЗакон за енергийната ефективност

ПапкаЗакон за енергията от възобновяеми източници

ПапкаПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0