ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ

 

 Проект за ремонт на сграда на Дом за възрастни с физически увреждания с.Ясна поляна

Източник на финансиране- Проект “Красива България”

Роля на организацията- водеща

Бюджет на проекта-301 268 лева

Кратко описание- проекта включва:ремонт на покривна конструкция, ремонт на ВиК и електроинсталация, подмяна на котел и ремонт на отоплителна инсталация.

СТАТУС НА ПРОЕКТА- НЕОДОБРЕН

 Проект „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа”

Източник на финансиране- ОП „Регионално развитие”

Роля на организацията- партньор /водеща организация е община Бургас/

Кратко описание- Изготвяне на общ туристически пакет включващ два варианта на атрактивно пътуване. Предлаганата концепция извежда два основни туристически продукта: Продукт1- Антични пътища и Продукт2- Красотата на природата от Бургаския залив до Странджа.

СТАТУС НА ПРОЕКТА- В процес на изпълнение

 Проект „Саниране сградата на СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Приморско”

Източник на финансиране- Международен фонд Козлодуй

Роля на организацията- водеща

Бюджет на проекта-439 361,58 евро

Кратко описание- Мерките, които ще се изпълняват по сградата на училището са:

Топлоизолиране на външните ограждащи повърхности, граничещи с отопляеми и обитаеми помещения.Топлоизолационна система за тавански плочи, отвътре към последния отопляем етаж и стени на сутерени на обитаеми помещения от вътрешна страна.Подмяна отводнителни елементи на покрив и фасадиПодмяна на котелна уредба, външен топлопровод

СТАТУС НА ПРОЕКТА- ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 Проект „Въвеждане на енергийно ефективно общинско улично осветление на територията на Община Приморско”

Източник на финансиране- Международен фонд Козлодуй

Роля на организацията- водеща

Бюджет на проекта- 274 073,41 евро

Кратко описание- Предвидените мерки са за градовете Приморско и Китен и са както следва:

1.       Замяна на енергийно неефективните осветители

2.       Замяна на осветители без светлоразпределение с осветители уличен тип.

3.       Приложение на лампи с бяла светлина

4.       Централизирано управление на уличното осветление в града и Общината

5.       Формулиране на правила за ремонт и поддържане на уличното осветление (организационна мярка).

СТАТУС НА ПРОЕКТА- ВКЛЮЧЕН В РЕЗЕРВЕН СПИСЪК, ИЗЧАКВА ФИНАНСИРАНЕ

 Проект „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Приморско”

Източник на финансиране- ОП „Административен капацитет”

Роля на организацията- водеща

Бюджет на проекта- 91 949,33 лева

Кратко описание- дейностите по проекта включват: извършване на функционален анализ в администрацията на община Приморско, изготвяне на стратегия за оптимизация на администрацията, провеждане на съпътстващи обучения.

СТАТУС НА ПРОЕКТА- подписан договор за финансиране.Проекта е  в процес на изпълнение

 Проект „Почистване и благоустрояване на зона за отдих „Север”

Източник на финансиране- ПУДООС, Национална кампания „За чиста околна среда”

Роля на организацията- водеща

Бюджет на проекта- 9 861,50 лева

Кратко описание- Проекта включва:почистване на замърсените площи на територията на зона за отдих „Север”; подмяна на пейки и съдове за смет, поставяне на табели; подмяна на тротоарни плочи, бордюри и осветителни тела; озеленяване на зоната за отдих; поставяне на маси и оформяне на шахматни полета.

СТАТУС НА ПРОЕКТА- НЕОДОБРЕН

 Проект „Благоустрояване на детска площадка”

Източник на финансиране- ПУДООС, Национална кампания „За чиста околна среда”

Роля на организацията- водеща

Бюджет на проекта- 9 888 лева

Кратко описание- Проекта включва: организиране и провеждане на информационен ден„Обичам природата- и аз участвам”; боядисване на част от съоръженията за игра и подмяна на тези, които са повредени и опасни; поставяне на ударопоглъщаща настилка в зоните за игра; подмяна на съдовете за смет;премахване на старите пейки и поставяне на нови;поставяне на предупредителни и информационни табели.

СТАТУС НА ПРОЕКТА- НЕОДОБРЕН

 Проект „Реконструкция и ремонт на сградата на Народно Читалище „Л. Н. Толстой 1926″, село Ясна Поляна, община Приморско”

Източник на финансиране- Програма за развитие на селските райони, Мярка 322

Бенефициент по проекта е читалищното настоятелство

Бюджет на проекта- 382 837,61 лева без ДДС

Кратко описание-Проекта предвижда реконструкция и ремонт на дървена покривна конструкция и покривно покритие, подмяна на дограма, полагане на топлоизолация по фасади със стъклофибарна мрежа, полагане на минерална мазилка, подмяна на водостоци и олуци, частична подмяна вътрешна електро инсталация, ремонт и преустройство на избените помещения, ремонт и подмяна на настилки и ремонт на външно стълбище

СТАТУС НА ПРОЕКТА- неодобрен

 Проект „Реконструкция и ремонт на сградата на Народно читалище „Отец Паисий – 1927″, село Ново Паничарево, община Приморско”

Източник на финансиране- Програма за развитие на селските райони, Мярка 322

Бенефициент по проекта е читалищното настоятелство

Бюджет на проекта- 344 158,98 лева без ДДС

Кратко описание-С настоящия проект ще бъде ремонтирана сградата, в която се помещава читалището на село Ново Паничарево. Ще бъдат извършени строително-ремонтни дейности с цел подобряване санитарно – хигиенните условия и естетиката на една от основните обществени сгради в селото

СТАТУС НА ПРОЕКТА- неодобрен

Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА – 1927″, СЕЛО ВЕСЕЛИЕ, ОБЩИНА ПРИМОРСКО”

Източник на финансиране- Програма за развитие на селските райони, Мярка 322

Бенефициент по проекта е читалищното настоятелство

Бюджет на проекта-382 816.71 лева без ДДС

Кратко описание- Ремонт на покрива;Цялостна подмяна на дъсчената обшивка;Препокриване с керемиди;Подменена дограма;Изолация на всички фасадни стени;Цялостен вътрешен ремонт;Изграждане на рампа за инвалиди, за по-лесен достъп на хора с увреждания;Осигуряване на сигурност и комфорт на сградата

СТАТУС НА ПРОЕКТА- неодобрен

 Проект „Изграждане на „Посетителски комплекс с традиционни занаяти”, с.Писменово, общ. Приморско”

Източник на финансиране- Програма за развитие на селските райони, Мярка 313

Роля на организацията- водеща

Бюджет на проекта-209 577,80 лева без ДДС

Кратко описание-Основна част на проекта е подобряването на обществената туристическа инфраструктура. Предвижда се изграждането на  нов посетителски комплекс с традиционни занаяти, с което се цели възраждане на с. Писменово, с един приятен атракцион, предоставящ на своите посетители възможността да се запознаят с част от българското занаятчийство.

СТАТУС НА ПРОЕКТА- Проекта е одобрен и е подписан договор за безвъзмездно финансиране

Проект „Тайните на Приморска Странджа”

Източник на финансиране- Програма за развитие на селските райони, Мярка 313

Роля на организацията- водеща

Бюджет на проекта-58 600 лева без ДДС

Кратко описание-Проекта цели изграждането на обществена инфраструктура, позволяваща на туристите да имат достъп без посредник до привлекателна, лесна за възприемане и бърза за получаване информация за културно – историческите   и природни забележителности на територията на селата Писменово, Веселие, Ясна поляна и Ново Паничарево, както и да се разработи маркетингова стратегия за развитието на интегриран селски туризъм в Община Приморско

СТАТУС НА ПРОЕКТА- Проекта е одобрен и е подписан договор за безвъзмездно финансиране

 Проект „Роля на местните власти в развитието на заетостта на местно ниво”

Източник на финансиране- „Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”

Роля на организацията- водеща

Бюджет на проекта- 297 389,20 лева

Кратко описание- Да се повиши мотивацията и практическите умения на местната администрации в процеса на изграждане на качество и конкурентоспособност на работната сила чрез обучение за адаптиране и прилагане на компетентностен модел за заетост.

СТАТУС НА ПРОЕКТА- В ПРОЦЕС НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА

 

Проект “ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРИ В ГОРСКИЯ ФОНД НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО”

Източник на финансиране- Програма за развитие на селските райони, Мярка 226

Роля на организацията- водеща

Бюджет на проекта-337503,12  лева без ДДС

Кратко описание- Проекта предвижда закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите и строителство  и подобряване на наблюдателни пунктове, както и  закупуване на средства за наблюдение и комуникация;

СТАТУС НА ПРОЕКТА- В ПРОЦЕС НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0