ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р Димитър Германов – Кмет на община Приморско с адрес, обл. Бургас, общ. Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март” №56, п.к. 8180

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение от Кметство Китен за:

„Реконструкция на съществуваща детска площадка” в УПИ VІІІ, кв.23 по плана на гр. Китен, община Приморско.

Лице за контакти: Катя Койчева Вълчева – Кмет на град Китен

Телефон, факс: 0550/3 68 05 ; 0888 906 920

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Бургас-338,
К-с Лазур, ул. „Перущица” №67, ет. 3
e-mail: riosvbs@unacs.bg

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0