До Гражданите на Община Приморско

До Гражданите
на Община Приморско

На основание чл.23 ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 24.11.2015/вторник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Приморско, свиквам Второ редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Предложение от Златина Петрова Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско и Председател на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Приморско относно : Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Приморско.

2.Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно : Избор на членове на Постоянните комисии към Общински съвет – Приморско .

3.Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно : Създаване на Постоянна Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и избиране на членовете ѝ.

4.Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно: Избиране на общински съветници за членове на Комисията по провеждане на търгове и конкурси по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

5.Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Комисията по чл.8 от Наредбата за отпускане на помощи на жители на община Приморско.

6.Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Комисията по чл.8,ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

7.Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Комисията по чл.8 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Приморско.

8.Предложение от Златина Петрова Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно: Определяне продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет-Приморско.

9.Предложение от Златина Петрова Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно :Избор на заместник председател на Общински съвет – Приморско.

……………………………………………
Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0