Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете в Деловодство, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа /без прекъсване/ на адрес:
гр. Приморско 8180, ул. „Трети март” № 56

телефон за контакти в отдел Деловодство: 0550 / 33 629

Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете и по електронен път като го изпратите на
Е-mail адрес: obshtina@primorsko.bg

По Факс: 0550 3 23 73

Искането за информация може да бъде устно запитване или писмено заявление. Бихте могли да използвате и двата начина.

Когато заявителят не е получил достъп до информация въз основа на устно запитване или счита, че предоставената му информация е недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Заявлението може да бъде доставено в деловодството на община Приморско, получено по факса или по електронната поща на Община Приморско

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация са в писмена форма и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ задължително съдържат:

1.     Трите имена или наименованието и седалището или адреса на заявителя.

2.     Адрес за кореспонденция със заявителя, необходимо е да бъде посочен адрес по избор на заявителя, на който той получава кореспонденцията си.

3.     Описание на исканата информация.

4.     Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

5.     Дата, подпис и печат в случай, че информацията се иска от юридическо лице.

Заявление за достъп до обществена информация, несъдържащо горните задължителни реквизити се оставя без разглеждане.

Заявителите могат да ползват Формуляри-образци, които гражданите и юридическите лица, могат да получат от деловодството на община Приморско.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0