Дирекция “Социално подпомагане“

Дирекция “Социално подпомагане “ – Созопол стартира кампания по набиране на кандидати за приемни родители, за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст.

 

Приемната грижа е възможност за децата, лишени от грижите на собствените си родители, да израснат в семейна среда, да установят емоционална връзка с приемните си родители, да усвоят социални модели на поведение и да развият своя потенциал за независим живот. Налагането на „социалната услуга”, като алтернатива на институционалното отглеждане на деца, е изключително важен елемент от реформата на настоящата система.
Приемната грижа означава да се грижиш за дете в твоя собствен дом. Отглеждането в приемно семейство може да предостави добра грижа и посрещане на нуждите на детето само за определен период, но не и постоянна семейна среда, каквато е биологичното семейство или семейството на осиновители.
Кандидатите за приемно семейство подават заявление до доставчика на социалната услуга „приемна грижа” по образец като прилагат и комплект документи. С подаване на заявлението започва да тече законовият срок за оценка на кандидатите, който е до 4 месеца. През този период се провеждат срещи с кандидатите, интервюта и наблюдение за извършване на необходимото проучване.

При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка на следните обстоятелства:
1. възможността на кандидатите за приемно семейство да осигурят материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство за детето в жилището си;
2. притежаването на лични качества на кандидатите за полагане на „приемна грижа“ по отглеждането и възпитанието на дете в сътрудничество със социалния работник от дирекция „Социално подпомагане“, работещ с детето, и/или с доставчика, както и с биологичното семейство, когато това е в интерес на детето;
3. разбирането на същността и ролята на приемната грижа и мотивацията на кандидатите за предоставяне на услугата.
Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална.
Част от процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство е обучението на кандидатите. Всички кандидати преминават през базово обучение, което включва най-малко 36 часа по програма, като кандидатите за професионално приемно семейство получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца, която се осъществява чрез обучение, включващо най-малко 24 часа по утвърдена програма.

Разликата между двата вида приемна грижа е, че с утвърдените професионални приемни родители се сключва граждански договор за предоставяне на социалната услуга и им се заплаща възнаграждение.
Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се изчислява по следния начин:
• за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата – 840,00 лв.;
• за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата – 890,00 лв.;
• за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата – 952,00 лв.

За всяко дете се осигуряват месечни средства за отглеждане и възпитание, според неговата възраст, а при необходимост се осигурява и финансова помощ за покриване на инцидентно възникнали нужди. Към средствата за месечна издръжка на дете настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до завършване на средно образование по реда Закона за семейните помощи за деца.
Месечните средства за децата са диференцирани, както следва:
• За дете от 0 до 3 години – 300,00 лв.;
• За дете от 3 до 14 години – 262,50 лв.;
• За дете от 14 до 18 години, а ако учи – до 20 години – 300,00 лв.

Утвърждаването на приемните семейства се извършва от Комисията по приемна грижа при Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Бургас. След утвърждаването на кандидатите се пристъпва към настаняване на дете в утвърденото приемно семейство. Изборът на подходящо приемно семейство се прави от Дирекция „Социално подпомагане”, работеща с детето.
Да станеш приемен родител е отговорно решение. Точно поради това набирането на приемни родители започва с осигуряване на информация относно приемната грижа и децата, които се нуждаят от нея, за да ви помогнат да прецените дали това е подходящ избор за вас и вашето семейство.

 

Допълнителна информация и съдействие можете да получите в
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Созопол
пл.”Черно море” № 1

Отдел „Закрила на детето”
тел.: 0550/22-501

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0