Десето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 30.09.2020г./сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 30.09.2020г./сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Десетото редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение от арх. Петко Гечев – зам. кмет на Община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на Община Приморско към 30.09.2020г.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Отдаване под наем на част от имот -публична общинска собственост.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно покана от „СПОРТНИ ИМОТИ“ АД за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Упълномощаване на представител на община Приморско за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС, във връзка с влязъл в сила ПУП/ПРЗ за делба на ПИ с идентификатор 58356.501.364 по КККР на гр. Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно допускане на ПУП – парцеларен план за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през ПИ с идентификатори №58356.73.13, №58356.501.217 и №58356.501.216 по КККР на гр.Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно допускане на ПУП – парцеларен план за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през ПИ с идентификатори №58356.4.813, №58356.65.86, №58356.65.87 и №58356.65.6 по КККР на гр.Приморско.

 

8.Докладна от Стоян Василев – общински съветник относно КРЕМИКОВЦИ АД /в несъстоятелност/.

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Николай Драгомиров Янев, родител на детето Вилиана Николаева Янева.
  2. Питания.

 

 

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0