ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКО

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Приморско се ангажира да осигури достъп до:

уебсайта си

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

уебсайт

Адрес: https://primorsko.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу

II. Недостъпно съдържание (ако е избрана възможност 2 или 3 от т. I.)

Описание и посочване на несъответствието: Възможности за избор:
Алтернативно представяне на записаните аудио материали. Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се публикуват записи на аудио материали

Аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи, поради което не е необходимо

Идентифициране на целта на въвеждане Изискване 9.1.3.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се предоставят форми за въвеждане на информация

Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука. Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично

За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение. Изискване 9.2.2.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо

Не се използват времеви интервали.

Автоматично преместване, мигане или превъртане на съдържание, което продължава повече от 5 секунди, може да бъде поставено на пауза, спряно или скрито от потребителя Изискване 9.2.2.2.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма страници със смесено съдържание на различни езици

Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация. Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма установени такива случаи

Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните:

Действието на въвеждане на данни е обратимо.

Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването.

Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието

Пригодност за възприемане (perceivable). Надписи (предварително записани)Препис или аудио описание на съответното съдържание е предоставено само за видео, което не е активно, освен ако видеоклипът е декоративен Изискване 9.1.2.2 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

НеприложимоНе се публикуват записи на аудио материали

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
21.03.2023 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

Метод, използван за изготвяне на декларацията:
самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

III. Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт:
ПК 8180 гр. Приморско, ул.”Трети март” № 56.

Връзка към форма за заявление за обратна връзка:
https://primorsko.bg/контакти

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:
obshtina@primorsko.bg

IV. Процедура по прилагане

Сигналите за нередности се подават на email: obshtina@primorsko.bg или на хартиен носител в деловодството на адрес –  гр.Приморско, ул. Трети Март № 56. Сигналите се разглеждат в срок до 5 работни дни, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно. Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането
В случай, че Община Приморско, не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).
Жалбите могат да се подават по следните начини:
• на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
• чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
• чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

РАЗДЕЛ 2
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Приморско се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, като работи активно за подобряване на неговата достъпност и използваемост. В тази си дейност Община Приморско се придържа към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.
В своята работа Община Приморско се ръководи от основната цел на интернет страницата си – чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:
· предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;
· предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Приморско;
· осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;
· дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;
· осъществява връзка с портали, регистри и информация на други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.
Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Приморско се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница и да обучава служителите, които въвеждат данни в нея с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

Дата на публикуване на уебсайта: 21.03.2023г.

Дата на последната актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на неговото съдържание:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0