Деветнадесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 27.05.2021г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 27.05.2021г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам деветнадесето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Приморско.

2.Докладна записка  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Предоставяне на помещение – общинска собственост, за осъществяване на обществена политическа дейност, свързани с осъществяване на дейността на ПП ГЕРБ .

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Отдаване под наем на помещение за осъществяване на дейността на   фирма „Скат ТВ“ ООД , ЕИК 102663917 с площ от 15 кв.м. в подпокривно пространство на административна сграда , публична общинска собственост, находяща се в УПИ ІV ,ПИ №52129.501.401.1 по плана на  гр. с. Ново Паничарево, за  разполагане на техника и апаратура.

4.Докладна записка  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУР/ за част от ул.“Трета“ в участък  о.т.180-181-356-358, попадаща в ПИ с идентификатор №37023.501.900 по КККР на гр.Китен, за част от ул.“Пета“ в участък  о.т.332-331-333-334-335-336, попадаща в ПИ с идентификатор №37023.501.488 по КККР на гр.Китен и за част от улица, попадаща в ПИ с идентификатори №37023.501.522, 37023.501.527 и 37023.501.853 по КККР на гр.Китен и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ с идентификатори №37023.501.486 и №37023.501.487 по КККР на гр.Китен, Община Приморско.

5.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Учредяване на възмездно и безсрочно вещно право на строеж за пристройка на сграда с идентификатор 58356.503.46.1  по КККР на гр. Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 10731.139.45 по КК и КР на с. Веселие, Община Приморско.
  2. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно провеждане на фестивал SUNLAND festival by EXIT.

8.Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0