Двадесет и шесто извънредно заседание на Общински съвет- Приморско на 08.11.2021г./понеделник/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

На община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 08.11.2021г./понеделник/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Двадесет и шесто извънредно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Докладна записка от арх. Петко Гечев– зам. кмет на община Приморско относно Приемане на решение за кандидатстване на Община Приморско за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение „Постигане на висока енергийна и ресурсна ефективност чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки в административната сграда на Община Приморско“ по Процедура за подбор на проекти BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма: „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

 

 

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0