Двадесет и четвърто извънредно заседание на Общински съвет- Приморско на 05.10.2021г./вторник/ от 17.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 05.10.2021г./вторник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Двадесет и четвърто извънредно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Допълнение на решение №271/28.09.2021г. за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект „Мост на р.Дяволска в с.Ясна Поляна в ПИ№87655.4.71 и ПИ№87655.4.76 по КККР на с.Ясна Поляна, Община Приморско“, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150 от ЗУТ.

 

 

 

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0