Двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 28.09.2021г./вторник/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.09.2021г./вторник/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам двадесет и третото редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Отчет на план-сметката за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци , третирате на битови отпадъци и съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Приморско за 2020г.

  1. 2. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на отчета на бюджета на община Приморско към 31.12.2020 г., Сметките за средствата от Европейския съюз ДЕС код 96; ДМП код 97; КСФ код 98; РА код 42 ;Чужди средства код 33 и  отчет на капиталовите разходи на община Приморско.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Отчет за направените разходи за командировки за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 година.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на Община Приморско към 30.09.2021 г.

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Одобряване на ПУП/ПП за „Трасе на напорен тръбопровод преминаващо през ПИ№ 37023.15.12 и ПИ№ 37023.15.229 и ПИ№37023.15.269   по КККР на гр. Китен, община Приморско“.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект „Мост на р.Дяволска в с.Ясна Поляна в ПИ№87655.4.71 и ПИ№87655.4.76 по КККР на с.Ясна Поляна, Община Приморско“, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150 от ЗУТ.
  3. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно приемане на „План за интегрирано развитие на община Приморско (ПИРО) за периода 2021-2027г.”

9.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородено дете на Йордан Стоянов Иванов, родител на детето Рая Йорданова Иванова, Георги Кирилов Жеков, родител на детето Кирил Георгиев Жеков, Калина Иванова Иванова, родител на детето Илиян Христов Иванов, Иван Георгиев Карчев, родител на детето Георги Иванов Карчев , Вълчо Станев Харизанов, родител на детето Александър Вълчев Станев и  Десислава Христова Йорданова , родител на детето Александър Янев Йорданов.

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Йовка Иванова Ставракева, родител на детето Адриян Тодоров Ставракев и Павлина Борисова Георгиева, родител на детето Йоана Иво Иванова.

11.Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0