Двадесет и седмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 30.11.2021г./вторник/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 30.11.2021г./вторник/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Двадесет и седмо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно приемане на нова Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
  2. Предложение от арх. Петко Гечев – за кмет на община Приморско съгласно Заповед № 36/23.01.2020г. относно Упълномощаване на представител на община Приморско за участие в извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.

 

3.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородено дете  на Мария Иванова Георгиева, родител на детето Полина Илиянова Мазнева.

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца  на Константин Тодоров Панайотов, родител на детето Даниел Константинович Панайотов и Адриан Константинович  Панайотов и Петя Николаева Миленкова , родител на детето Полийн Асенова Миленкова и Моника Асенова Миленкова.
  2. Питания.

 

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0