Двадесет и първо редовно заседание на 30.07.2021г./петък/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 30.07.2021г./петък/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам двадесет и първо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Покана от „ПОРТ КЛУБ” АД, ЕИК 200354030 за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Проект за изменение на ПУП/ПР за УПИ IV – за поща, кв.11 с идентификатор 58356.503.466 по КККР на гр. Приморско.

 

3.Докладна записка  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  Съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПЗ/ и РУП за УПИ VII  в кв.58 с  иденитификатор №58356.503.25 по КККР на гр.Приморско.

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план „За трасе на гравитачна канализация, преминаващо през ПИ 58356.73.13, ПИ58356.501.217 и ПИ 58356.501.216 по КККР на гр.Приморско“

 

  1. 5. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 56513.501.152 по КК и КР на с. Писменово, община Приморско.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Провеждане на фестивал под наслов KARAAGACH on Sand в периода 04.09.2021г.
  2. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Учредяване на СНЦ „Алианс Българско Черноморие”.

8.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородено дете Стиляна Цветкова Цветкова, родител на детето Даниел Златинов Славов.

9.Питания.

 

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0