Двадесет и осмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 29.12.2021г./сряда/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 29.12.2021г./сряда/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Двадесет и осмо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на План-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Приморско за 2022 г.

 

2.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти  в строителната програма на Община Приморско към 29.12.2021 г.

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Дофинансиране детска градина „Русалка“,  гр. Приморско, включително четири филиала на детски градини.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Определяне на минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Приморско и броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Приморско.

5.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност в община Приморско и културен календар за 2022г.

 

  1. Предложение от Ваня Андонова – общински съветник от  Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ на Еленка Стоянова Христова от с.Ново Паничарево за лечение на съпруга ѝ Васил Йорданов Христов.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Павел Иванович Иванов, родител на детето Дарена Павлова Иванова.
  3. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0