Двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 28.02.2022г./понеделник/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.02.2022г./понеделник/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Двадесет и девето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на задание за  инвестиционна инициатива за изработване на идеен проект за разширение на рибарско пристанище „Приморско” и графично предложение.

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”.

3.Предложение  от арх. Петко Гечев зам . кмет на община Приморско относно  Определяне периода и териториите в община Приморско, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по реда на чл. 15 ал.2 от ЗУЧК.

4.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр.Бургас през 2021г. на територията на община Приморско , като част от задължителното ниво на инвестициите , поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договор с Асоцията по ВиК.

5.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на кмета на община Приморско за мандат 2019-2023г. за 2021г.

  1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Приморско , приет с Решение №03/02.12.2019г. на Общински съвет – Приморско.
  2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Красимира Димитрова Вангелова, родител на детето Габриела Георгиева Николова.

 

  1. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0