Двадесет и второ редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 31.08.2021г./вторник/ от 08.15 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 31.08.2021г./вторник/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам двадесет и второто редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Информация за изпълнението на бюджета на община Приморско, сметките за средства от Европейския съюз и Разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти към 30.06.2021 година.
 2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на Община Приморско към 31.08.2021 г.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2021/2022 г. в СУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2021/2022 г. в ОУ „Христо Ботев ” – с. Ново Паничарево

 

 1. Предложение от Даниел Пантов – директор на Исторически музей гр.Приморско относно Кандидатстване на Исторически музей гр.Приморско с проект „ Приморско- традиции , култура и древна история“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програма: „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ ФМ на ЕИП.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Одобряване на проект за ПУП /План за застрояване/ за ПИ №52129.145.8 и №52129.145.9 местност „Имирето“, землище на с. Ново Паничарево, Община Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план „За трасе на гравитачна канализация, преминаващо през ПИ 58356.4.813, ПИ58356.65.86, ПИ58356.65.87 и ПИ 58356.65.6 по КККР на гр.Приморско“.

 

 1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно : Избиране на общински съветници за членове на Комисията по провеждане на търгове и конкурси по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на община Приморско за 2022год.
 2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен „промишленост“ в горите, собственост на община Приморско.
 3. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Определяне начина на ползване на дървесина от горите и земите от горския фонд- общинска собственост от ОГФ за 2022год. и обема на годишното ползване на дървесина през 2022год.
 4. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Ценоразпис на максималните цени за добив на дървесина от общински горски територии и Ценоразпис на минималните цени за продажба на дървесина от общински горски територии.

13.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородено дете на Георги Стефанов Христов, родител на детето Любомир Георгиев Христов, Доника Младенова Стоянова, родител на детето Мадлен Иванова Петрова и Стойна Сашева Козовска, родител на детето Дани Джейлян Балджиев.

14.Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0