Двадесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 29.06.2021г./вторник/ от 08.15 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 29.06.2021г./вторник/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам двадесето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на община Приморско към 30.06.2021г.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – план за улична регулация /ПУР/ за кв.52 по плана на с.Ново Паничарево.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.504.645 по КК и КР на гр.Приморско, СО „Узунджата”.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.504.646 по КК и КР на гр.Приморско, СО „Узунджата”.

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.501.695 по КК и КР на гр.Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.503.410 по КК и КР на гр.Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородени деца на Панайотка Бонева Колева, родител на детето Георги Димитров Колев, Станка Василева Иванова, родител на детето Мария Василева Христова и Пенка Михайлова Генова ,родител на детето Йоан Костов Генов.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородено дете на Полина Димитрова Ангьозова , родител на детето Дария Рачева Ангьозова.

 

  1. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0