Във връзка със Заповед № РД01-0053/06.01.2021г. на Изпълнителния Директор на Агенция социално подпомагане, Община Приморско разкрива нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“ като държавна делегирана дейност

Във връзка със Заповед № РД01-0053/06.01.2021г. на Изпълнителния Директор на Агенция социално подпомагане, Община Приморско разкрива нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“ като държавна делегирана дейност.

Съгласно чл.93 от Закона за социалните услуги, „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.

Асистентската подкрепа се предоставя за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент”е необходимо да подадат  заявление, придружено от следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документ за придобита образователна степен (копия от документи за допълнителна квалификация (удостоверения, сертификати за преминати обучения и др. , съотносими за длъжността (при наличие на такива)
 • декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);
 • декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
 • декларация от лицето, че не са налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие

„Социалните асистенти“  ще се грижат минимум за двама потребителя

 

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, след подадено заявление и след изготвяне на оценка на потребностите от социални услуги.  Кандидатите участват в класиране.

Мксималната продължителност за ползване на услугата „Асистентска подкрепа“ от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

 

 

Необходимите документи за кандидатстване за ползване на услугата Асистентска подкрепа:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

 

Доставчик на социалната услуга е Община Приморско, която осъществява и  контрол върху дейността на асистентите и отчитането на услугата. Предоставянето на асистентската подкрепа ще се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.

Приема на документи стартира от 18.01.2021г.

 

Заявления по образец за ползване на социалната услуга и за кандидатстване за длъжността „Социален асистент“ могат да се  получат и подават в деловодството на Община Приморско, ул. „ Трети март“ №56, всеки работен ден от 8 до 17 часа или да се изтеглят от електронната страница на Община Приморко. ИЗТЕГЛИ

Допълнителна информация може да се получи на  тел. 0550 33610– главен експерт „КОСХД“ в Община Приморско

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0