Второ редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 07.12.2023г. /четвъртък/ от 08.30 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 07.12.2023г. /четвъртък/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Второ редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Предложение  от Златина Тюлиева – Председател на Временната комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско относно : Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско, мандат 2023-2027г.

 

  1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно : Избор на членове на Постоянните комисии към Общински съвет – Приморско .

 

  1. Предложение от Златина Петрова Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско относно: Определяне продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет-Приморско.

 

  1. Предложение от Златина Петрова ТюлиеваПредседател на Общински съвет – Приморско относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
  2. Предложение от Златина Петрова Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно : Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

 

  1. Предложение от Златина Петрова Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно: Определяне представител на Общински съвет-Приморско в Областния съвет за развитие на област Бургас

 

  1. Предложениеот Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно: Избиране на общински съветници за членове на Комисията по провеждане на търгове и конкурси по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

 

  1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Комисията по чл.8 от Наредбата за отпускане на помощи на жители на община Приморско

 

  1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Комисията по чл.8 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Приморско.

 

  1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Комисията по чл.8,ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди  и за настаняване под наем в общински жилища .

 

  1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Експертната комисия по Наредбата за отпускане на стипендии на студенти от община Приморско.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0