На вниманието на на г-н Момчил Миланов, г-жа Рената Надери и г-жа Златка Анастасова

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на г-н Момчил Миланов, г-жа Рената Надери и г-жа Златка Анастасова, че със съобщение с изх.№ 95-00-1150/04.10.2019г. е съобщено, че със Заповед № 919/03.10.2019г. на Кмета на Община Приморско е одобрен:

  1. ПУП /ПРЗ/ за ПИ 58356.72.123 по КККР на гр.Приморско, СО“Узунджата“, с цел урегулирането му в УПИ XXXV в кв.10 по регулационния план на СО“Узунджата“,гр.Приморско с отреждане на новообразуваният УПИ „за водоем“ и предвиждане на нова водна камера на напорен водоем, при спазване на следните показатели на застрояване: Кинт – 0.8, плътност на застрояване до 40%, минимално озеленена площ до 50%;
  2. Изменение на ПУП /ПР/ за улица с о.т.71, о.т.116 и о.т.117, с цел осигуряване на улица с ширина 8м. в участъка от о.т.117 до о.т.116а и улица с ширина 9,5м. в участъка от о.т.71 до о.т.116б по регулационния план на СО „Узунджата“, гр.Приморско.

Проектът се съхранява и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време на работния ден в отдел “УТ, архитектура и кадастър” (стая 118). На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението недоволните могат да обжалват заповедта чрез кмета на общината до Административен съд гр.Бургас.

 

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0