На вниманието на г-жа Ирина Георгиева Янакиева, г-жа Димка Стоянова Низамова и г-жа Дарина Петкова Никифорова

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на Ирина Георгиева Янакиева, Димка Стоянова Низамова и Дарина Петкова Никифорова, че с Уведомление с изх.№94-00-3825/04.10.2019г.  до наследници на Димитър Стоянов Пантов са уведомени за следното:

В Общинската администрация, гр.Приморско е постъпило заявление с вх.№94-00-3637/19.09.2019г. от Георги Димитров Пантов, с което желае да се издаде заповед за индивидуализиране на собствеността на наследниците на Димитър Стоянов Пантов, бивш жител на с.Писменово, а именно да се издаде заповед на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот с №299 по ПНИ на с.Писменово, на основание приложените от заявителя документи: Решение №212/17.11.2007г. на Районен съд – гр.Царево, Решение №34.7/19.08.2009г. и скица с изх.№291/03.03.2007г.

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл.26, във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36, ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящето уведомление, като ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете с исканото и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни върху имота.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за придобиване на правото на собственост от н-ци на Димитър Стоянов Пантов върху имот №299 по плана на новообразуваните имоти в м.”Лозята”, с.Писменово.

 

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0