ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ДО

ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

 

 

         Във връзка с туристически сезон 2018 и приетите изменения в Закона за туризма, Ви уведомяваме:

 

 

Подаване на информация в Община Приморско за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

 

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закон за туризма, лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация за реализираните нощувки чрез Справка – декларация  в Община Приморско само по електронен път.

 

 

Процедура

 

Лицата, извършващи хотелиерство на територията на Община Приморско могат да подават Справки-декларации по чл.116, ал.3 и 4 от Закона за туризма по електронен път чрез портала :       http://Tourism.Egov.bg/Primorsko/ с потребителско име и парола, които се получават от дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Приморско или на e-mail адрес: turist.danak_pr@abv.bg .

 

 

 

        

Данък

 

С туристически данък се облагат нощувките в местата за настаняване (клас А и клас Б) Дължимият данък за календарния месец се определя като броят на реализираните нощувки се умножи по размера на данъка за съответната категория.

Внася се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени нощувките.

Съгласно чл.58, ал.1 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Приморско, размерите на туристическия данък са както следва:

Група Населени места Категория на средствата за подслон и

места за настаняване и размер на

данъка за нощувка

І. за гр.Приморско

за гр.Китен

Категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка

Категория 2 звезди -0,50 лв. за нощувка

Категория 3 звезди -0,70 лв. за нощувка

Категория 4 звезди -0,80 лв. за нощувка

Категория 5 звезди -0,90 лв. за нощувка

ІІ. за с.Ясна поляна

за с.Ново Паничарево

за с.Веселие

за с.Писменово

Категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка

Категория 2 звезди -0,20 лв. за нощувка

Категория 3 звезди -0,30 лв. за нощувка

Категория 4 звезди -0,30 лв. за нощувка

Категория 5 звезди -0,40 лв. за нощувка

 

 

 

Начин на плащане на задълженията:

 

Безкасово –  по сметката на община Приморско:

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД

BIC на банката  SOMBBGSF

IBAN  BG54SOMB91308462051144

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:  442800-туристически данък.

 

 

В брой  – на касите на  Дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Приморско и кметствата на съставните селища.

 

 

За информация: 055033603; 055033626; 05503655.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0