Процедура

 

Съгласно чл.136 от Закона за туризма действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване  може да бъде спряно по заявление на лицето, извършващо дейност в обекта, за определен срок, в рамките на съответната година.

Заявлението се подава до съответния категоризиращ орган – кмета на Община Приморско.

Срокът на спиране на действието на удостоверението не може да бъде по-дълъг от 6 месеца и по-кратък от един месец.

Причините и срокът, за който се иска спирането, се посочват в заявлението.

Срокът на спирането на действието на удостоверението за категория ще се отразява в Националния туристически регистър.

 

 За периода на спиране на действието на удостоверението за категория съответното лице няма право да извършва дейност в обекта.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0