Формуляри

 • Заявление – декларация- може да се входира в деловодството на Община Приморско и Кметство Китен- лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Необходими документи

 1. Лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране.
 • Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
 1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

 1. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

 • Лицето, което ще извършва настаняване в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец.

Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

 1. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

Заявления-декларациите и приложенията към тях се подават на български език. Приложените документи може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.

 1. Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец.
 • Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
 1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване – стаи за гости, апартаменти за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

 1. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Вътрешен ход на административната услуга

 1. Заявление-декларацията и приложените към тях документи се разглежда от длъжностни лица определени от Кмета на община Приморско в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатират, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 129, ал. 1, 2 или 3 от Закона за туризма, изготвят мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.

При констатирана непълнота или нередовност на представените документи, определеното от Кмета на общината длъжностно лице,  писмено уведомяват заявителя и определят 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им.

Ако в указания 14-дневен срок непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, Кметът на община Приморско със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.

 • Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с изключение на случаите по чл. 131 от Закона за туризма, е със срок на валидност –три месеца. В този срок категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория. За резултата от проверката се съставя констативен протокол, който отразява всички установени факти и обстоятелства от проверката и предложение до съответната ЕККТО, за:
 1. определяне на вида и категорията на туристическия обект, които са заявени или които са установени от експертна работна група при проверката на място в обекта, или
 2. отказ за определяне на вида и категорията на туристическия обект – когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 113 или не е представило документ съгласно чл. 129.
 • Кмета на община Приморско или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на съответната ЕККТО със заповед:
 1. определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или
 2. мотивирано отказва определянето на вида и категорията на туристическия обект – в случаите по чл.130,ал. 6, т. 2 от Закона за туризма.

По време на извършването на контрола от експертната работна група, свързан с определянето на категорията на туристически обект, длъжностни лица, оправомощени от Кмета на общината, съставят констативен протокол, в който се отразяват всички установени факти и обстоятелства от контрола. При необходимост се дават задължителни предписания, като задължително се посочва срок за отстраняване на несъответствията. Максималният срок за изпълнение на задължителните предписания е 30 дни. При мотивирано предложение от страна на заявителя срокът може да се удължи с още 15 дни с решение на съответната ЕККТО. Констативният протокол задължително се връчва на отговорното лице по управление на туристическия обект. Най-късно в тридневен срок след изтичането на определения срок отговорното лице по управление на обекта информира Кмета на община Приморско за изпълнението на предписанията и представя доказателства. След този срок оправомощено длъжностно лице извършва проверка на място за установяване на изпълнението на предписанията.

В случаите, когато задължителните предписания не са изпълнени, експертна работна група прави мотивирано предложение до ЕККТО за:

 1. определяне на категорията, на която туристическият обект отговаря;
 2. отказ за определяне на категорията на туристическия обект.

В случаите, когато е отказано определяне на вида и категорията заповедите се изпращат на заявителя и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

При издаване на заповед за отказ за определяне на вида и категорията на обекта заявителят няма право да подаде ново заявление-декларация в срок 6 месеца от влизането в сила на заповедта за отказ.

 1. На категоризираните места за настаняване се издава категорийна символика /унифицирана/ в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.
 • Ø Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя, след заплащане на такса за вписване в Националния туристически регистър съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
 • Ø Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.
 • Ø За разглеждането на документите за категоризиране, за вписването в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата се събират такси съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
 1. На категоризираните места за настаняване се определя уникален идентификационен код (УИК). Той е композитен номер, който се генерира от Националния туристически регистър и съдържа следната информация:
 2. идентификатор на обекта от кадастъра по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър;
 3. лицето, извършващо дейност в обекта;
 4. поредност на категоризацията на обекта.
 • Уникалният идентификационен код се издава въз основа на заповедта на категоризиращия орган за определяне на вида и категорията на обекта и се посочва като номер на удостоверението за определената категория.
 • Категорията на местата за настаняване се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала.
 • Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното.
 • В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да подаде заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
 • Категорията на обектите се прекратява с изтичането на срока.

Не подлежат на категоризиране по този закон:

 • заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
 • заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
 • обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;
 • ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон.

 

 

ТАКСИ

 1. За категоризиране на туристически обекти се събират такси съгласно Тарифа, за таксите, които се събират по Закона за туризма – приета с ПМС №118 от 01.04.2021 г. (в сила от 06.04.2021 г.) .
 2. Дължимата такса зависи от капацитет на обекта, който се категоризира. Определеният вид и категорията не оказват влияние върху размера на таксата.

За категоризиране на туристически обекти се събират следните такси:

За разглеждане на документите за категоризиране на туристически обекти и вписването им в Националния туристически регистър, се събират следните такси:

 

За Места за настаняване-клас „А“:  хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

по ред

брой стаи Такса за разглеждане на документите Такса за вписване в НТР
1. до 30 стаи 200 лв. 200 лв.
2. от 31 до 150 стаи 500 лв. 500 лв.
3. от 151 до 300 стаи 900 лв. 900 лв.
4. от 301 до 500 стаи 1250 лв. 1250 лв.
5. над 500 стаи 2250 лв. 2250 лв.

 

Места за настаняване-клас „Б“: семейни хотели, хостели, пансиони,  и почивни станции

по ред

брой стаи Такса за разглеждане

на документите

Такса за вписване в НТР
1. до 20 стаи 100 лв. 100 лв.
2. от 21 до 40 стаи 175 лв. 175 лв.
3. от 41 до 60 стаи 370 лв. 370 лв.
4. от 61 до 100 стаи 600 лв. 600 лв.
5. над 100 стаи 1750 лв. 1750 лв.

 

Места за настаняване-клас „Б“: къщи за гости, бунгала, къмпинги

по ред

за едно легло Такса за разглеждане

на документите

Такса за вписване в НТР
1. Къщи за гости- за едно легло 10 лв. 10 лв.
2. Бунгала – за едно легло 8 лв. 8 лв.
3. В Къмпинг – за паркомясто

за автомобил/каравана/ кемпер

5 лв. на брой 5 лв. на брой
4. За място на палатка в Къмпинг 5 лв. на брой 5 лв. на брой

 

За регистрация и вписване в Националния туристически регистър на:

Места за настаняване-клас „В“стаи за гости и апартаменти за гости

по ред

 

услуга

такса
1. Регистрация и вписване в НТР 20 лв. на легло
2. За вписване на промени в НТР, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) 50 лв.
3. За вписване на промени в НТР, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) 20 лв.

 

Забележка:

 • При входиране на документите за категоризиране на туристически обект се заплаща такса за разглеждане на документите;
 • При получаването на категорийната символика (удостоверение и табела) се заплаща такса за вписване в Националния туристически регистър;

 

Таксата се внася, както следва:

 • В Касата на община Приморско или Кметство Китен;
 • По бюджетната сметка към Банка ОББ АД

IBAN  BG 29 UBBS 80028451895110,

BIC : UBBSBGSF

код за вид плащане: 44 80 90

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0