Процедури за прекратяване на открита процедура по категоризиране на честа за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Начин на заявяване на услугата:
Заявление – декларация- може да се входира в деловодството на Община Приморско и Кметство Китен- лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Условия за прекратяване на открита процедура по категоризиране на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“ и заведения за хранене и развлечения:

 

(2) Открита процедура за категоризиране на туристическия обект се прекратява със заповед на категоризиращия орган:

  1. по искане на лицето, извършващо дейност в обекта, което е и заявител по преписката;
  2. при подаване на ново заявление за категоризиране от друго лице, извършващо дейност в туристическия обект.

(3) Откритата процедура по категоризиране се прекратява и в случаите, когато при проверката на място от експертната работна група се установи, че лицето, извършващо дейност в обекта, е различно от заявителя, подал заявлението-декларация.

(4) В случаите на ал. 2 и 3 заплатената такса не се възстановява.

Такса за прекратяване на категорията не се дължи.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0