ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Начин на заявяване на услугата. Изисквания и условия.

При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър (НТР), лицето, което извършва дейност в туристическия обект, подава заявление-декларация по образец в 14-дневен срок от настъпването на промяната.

Заявлението се подава до Кмета на Община Приморско, съгласно чл. 168, ал. 2 и 3 от Закона за туризма.

Категоризиращият орган или оправомощено от него лице отразява настъпилата промяна чрез издаване на заповед в 7-дневен срок. Промяната се вписва в Националния туристически регистър.

Формуляри– Заявление – декларация- може да се входира в деловодството на Община Приморско и Кметство Китен- лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Процедура 

Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна.

При процедура промяна на вписани обстоятелства, определената категория на туристическия обект се запазва. Издава се ново удостоверение (с отразени променени обстоятелства, заявени от лицето). При получаване на новото удостоверение, лицето връща предходно издаденото.

Вписванията в Националния туристически регистър се извършват служебно от оправомощени от кмета на община Приморско длъжностни лица. В НТР се водят всички изменения на вписаните обстоятелства.

Не се извършва промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър (НТР) при промяна във вида на туристическия обект. В тези случаи категорията на туристическия обект се прекратява и се определя нова по реда на чл.129 от Закон за туризма.

Такси:

За вписване В НТР на настъпили промени в обстоятелствата за категоризирани обекти и регистрирани лица, се събира такса , съгласно „Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма“, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2021 г.)

  1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 50 лв.;
  2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 30 лв.

 

Таксата се внася, както следва:

  • В Касата на община Приморско или Кметство Китен;
  • По бюджетната сметка към Банка ОББ АД

IBAN  BG 29 UBBS 80028451895110,

BIC : UBBSBGSF

код за вид плащане: 44 80 90

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0