Начин на заявяване на услугата:  

Заявление – декларация- може да се входира в деловодството на Община Приморско и Кметство Китен- лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Условия за прекратяване категорията на категоризираните места за настаняване клас „А“ и клас „Б“ и заведения за хранене и развлечения:

(1) Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се прекратява:

 1. с изтичането на срока на определената категория;
 2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект – с подаване на заявлението;
  3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;
 3. ако в тримесечен срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването ѝ, а за сезонните

обекти – в едномесечен срок;

 1. при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта – с получаване на новото удостоверение;
  6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;
 2. при промяна на вида на туристическия обект;
 3. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по

смисъла на Закона за устройство на територията;

 1. при повторно нарушение на изискванията за определената категория;
 2. при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал.1 и 6 от Закон за туризма.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 – 10 категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.

(3) След прекратяване на категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от Закон за туризма.

(4) Заповедта на категоризиращия орган по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

(5) При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.

 

Условия за прекратяване на регистрираните места за настаняване клас „В“

(1) Лицето, което предоставя настаняване в регистриран обект – стая за гости или

апартамент за гости, и желае да преустанови извършването на дейността, подава заявление за прекратяване на дейността до кмета на общината, където е извършена регистрацията.

(2) В случаите по предходната алинея в 3-дневен срок от подаване на заявлението кметът на общината заличава вписаните в регистъра по чл. 167 от Закона за туризма обстоятелства относно регистрирания обект – стая за гости или апартамент за гости, и обезсилва издаденото удостоверение.

(3) Не се предвижда вписване на промяна на обстоятелствата при заменяне на лицето, извършващо дейност в мястото за настаняване, в случаите, когато лицето, което фактически извършва дейност в обекта, е различно от вписаното в удостоверението за регистрация. В такива случаи новото лице, което фактически извършва дейността “хотелиерство” в апартамента за гости или стаята за гости, подава заявление-декларация за регистрация съгласно чл. 31 и 129а от Закона за туризма.

(4) Когато органът по регистрация установи, че в регистъра не е отразено прекратяването на регистрацията на предишния хотелиер по негово искане, а междувременно за същия обект е подадено от друго лице заявление-декларация по чл. 31 и 129а от Закона за туризма, извършва служебно вписване за прекратената регистрация и обезсилва издаденото удостоверение.

Такса за прекратяване на категорията не се дължи.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0