Процедура за потвърждаване на категорията на категоризиран туристически обект

Начин на заявяване на услугата:

Формуляри

  • Заявление – декларация- може да се входира в деловодството на Община Приморско и Кметство Китен- лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Съгласно Закона за туризма ( Обн. – ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.), въвежда срок на издаденото удостоверение за определяне на категорията на туристическите обекти – 5 години.

Процедура:
Във връзка с подновяването на категорията на обектите, подлежащи на категоризиране по Закона за туризма и подзаконовата Наредба, е необходимо в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок, лицето, извършващо дейност в обекта да  подаде до Кмета на Община Приморско, заявление – декларация за потвърждаване или за получаване на категория, различна от определената му до момента.

Лицето дължи такса за извършване на проверка на място в туристическия обект, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2021 г.).

В случай че съответното лице не предприеме действията в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл. 129 и 130 от Закон за туризма.
Служители на общината, извършват проверка на място в туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок, то срокът на досегашната категория на обекта се продължава или се определя нова категория за нов 5-годишен срок.
За определената категория на обекта се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото.

В случай на промяна на категорията на обекта новата табела по чл. 132, ал. 1 се получава след връщане на предходно издадената.

             Лицата, извършващи дейност в категоризираните през 2012г. (както и тези до 26.03.2013 г.) туристически обекти, е трябвало да предприемат действия и за заявяване на подновяване на категорията на обектите до края на 2019 г.

ТАКСИ

За потвърждаване на категорията на туристически обекти, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на заявление-декларация по реда на чл. 133, ал. 3 от ЗТ се събират следните такси, съгласно Тарифа, за таксите, които се събират по Закона за туризма – приета с ПМС №118 от 01.04.2021 г. (в сила от 06.04.2021 г.) :

За потвърждаване на категорията на места за настаняване- клас „А“

хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси,

вилни селища, туристически селища и вили:

 

по ред

брой стаи Такса за потвърждаване

 

1. до 30 стаи 350 лв.
2. от 31 до 150 стаи 800 лв.
3. от 151 до 300 стаи 1600 лв.
4. от 301 до 500 стаи 2200 лв.
5. над 500 стаи 4000 лв.

 

За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас „Б“

 семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

 

по ред

брой стаи Такса за потвърждаване
1. до 20 стаи 180 лв.
2. от 21 до 40 стаи 300 лв.
3. от 41 до 60 стаи 650 лв.
4. от 61 до 100 стаи 1100 лв.
5. над 100 стаи 3200 лв.

 

За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б“

къщи за гости, бунгала, къмпинги:

 

по ред

за едно легло Такса за потвърждаване
1. Къщи за гости- за едно легло 18 лв. на легло
2. Бунгала – за едно легло 14 лв. на легло
3. В Къмпинг – за паркомясто

за автомобил/каравана/ кемпер

9 лв. на брой
4. За място на палатка в Къмпинг 9 лв. на брой

 

За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения-(самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

по ред

за брой места за сядане Такса за потвърждаване
1. до 20 места за сядане 130 лв.
2. от 21 до 50 места за сядане 220 лв.
3. от 51 до 100 места за сядане 450 лв.
4. от 101 до 150 места за сядане 720 лв.
5. от 151 до 250 места за сядане 1100 лв.
6. от 251 до 300 места за сядане 1300 лв.
7. над 300 места за сядане 1800 лв.

Таксата се внася, както следва:

  • В Касата на община Приморско или Кметство Китен;
  • По бюджетната сметка към Банка ОББ АД

IBAN  BG 29 UBBS 80028451895110,

BIC : UBBSBGSF

код за вид плащане: 44 80 90

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0